Page 7 - Nov 2015 Sinchana Final for publishing-07112015-2.pdf
P. 7

ಸಿಪುಟ ೫, ಸಿಚಕ ೧೧, ನವ ಿಬರ, ೨೦೧೫
     ಸಂಗನನಡ ಸುಧೆ      ......ಗಡಯಾಚೆಯ ರಾಜೆ್ಾೀತಸವ.


     " ªÀÄwÛ£ÉßãÀÄ ? MAzÉgÀqÀÄ ªÁPÀå DqÉÆÃQ®è... EgÉÆà §gÉÆ PÀ£ÀßqÀªÉ®è qÉæöÊ DzÀªÀgÀAUÉ J¯Áè EAVèµÀÄ, »A¢, VA¢ CAvÀ 'ªÁmï AiÀiÁgï? AiÀÄÆ
     £ÉÆà ªÁmï?' CAvɯÁè K£ÉãÉÆ ªÀ±Àð£ï ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr©qÉÆÃzÁ? £À£ÀUÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁªÀ PÀ£ÀßqÀ CAvÀ ºÉüÉâÃPÀÆAvÉè UÉÆvÁÛVè®è.. CzÀPÉÌãÀÄ
     §lègï PÀ£ÀßqÁ C£ÉâÃPÉÆ, ¨ÉAUÀÆîgÀÄ PÀ£ÀßqÀ C£ÉâÃPÉÆ, ¥ÀgÀzÉò PÀ£ÀßqÀ C£ÉâÃPÉÆ UÉÆvÁÛUÀzÉ PÀ£ÀÆá÷å¸ï DV ¥Àůï qËmÁUÉÆÃAiÀÄÄÛ ¸Ágï.." J£ÀÄßvÀÛ¯É
     vÀ£Àß PÀ£ÀßqÁAUÀè ¨sÁµÁ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß vÀ£Àßj«®èzÀªÀ£ÀAvÉ ©aÑPÉÆAqÀ UÀħâtÚ..
     £Á£ÀÄ MAzÀÄ ¤«ÄµÀ ªÀiÁvÁqÀ°®è. UÀħâtÚ ºÉüÉÆzÀgÀ®Æè ¸Àé®à ¸ÀvÀåªÉãÉÆ EzÉ C¤¹zÀgÀÄ, CzÀÄ §j 'CzsÀð¸ÀvÀå' ªÀiÁvÀæ C¤¹vÀÄ..
     "UÀħâtÚ.. F «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀæ ¤Ã£ÀÄ ºÉüÉÆÃzÀÄ ¥ÀÇwðà ¤dªÀ¯Áè ©qÉÆÃ.. «zÉñÀUÀ¼À°ègÉÆ d£ÀgɯÁè ªÀµÁð£ÀÄUÀmÉè¬ÄAzÀ HgÀÄ, PÉÃj, zÉñÀ ©lÄÖ
     §AzÀÄ ¸ÉÃPÉÆðArgÉÆÃgÀÄ vÁ£É?"
     " ºËzÀÄ..?"
     " CAzÉäïÉ.. CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄjAiÉÄ®è E¯Éè ºÀÄnÖ, E¯Éè ¨É¼ÉzÀÄ, E¯Éè ¸ÀÆÌ°UÉ ºÉÆÃUÁÛ
     EvÁðgÉ vÁ£É ?"
     " £Á£ÀÄ E¯ÁèAzÁß ¸Ágï..?"
     " CAzÉäÃ¯É CªÀgÉ®è HgÀ°ègÉÆÃgÀ vÀgÀ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÉÆÃPÁVè, ªÀiÁvÁqÉÆÃPÁVè DUÀÄvÁÛ
     UÀħâuÁÚ..?"
     " E¯Áè C£ÉÆßÃzÉãÉÆ ¤eÁ ¸Ágï.. DzÉæ HgÀ°ègÉÆÃgÀÄ K£ÀÄ PÀ«Ää¬Ä¯Áè ©r,
     lĸÀÄ¥ÀŸï EAVèÃµï §°ð CAvÀ PÁ£ÉéAnUÉ vÀUÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÁPÁÛgÉ.. C¯ï PÀ°AiÉÆ
     PÀ£ÀßqÁ£ÀÆ CµÀÖgÀ¯Éè EzÉ.."
     " C°è ªÀiÁw°ð..E°èzÀ£Àß PÉüÉÆ UÀħâuÁÚ.. D ªÀÄPÀ̼À dvÉ ªÀiÁvÁqÉâÃPÀAzÉæ EAVèõÀ¯ï
     vÁ£É ªÀiÁvÁqÉâÃPÀÄ ? CªÀÅPÀÄÌ J¯Áè ZÉ£ÁßV CxÀð DVèà CAvÀ UÀAqÀ ºÉArÛãÀÄ EAVèµÀ¯Éè
     ªÀiÁvÁqÉÆÌèÉÃPÀÄ C¯Áé ?.."
     "ºËzÀÄ ¸Ágï..CzÉãÉÆ ¤eÁ.." vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀéAvÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£Éß £É£É¹PÉƼÀÄîvÀÛ CzÀ£Éß
     ªÉÄ®ÄPÀÄ ºÁPÀĪÀªÀ£ÀAvÉ PÀtÄÚ ªÀiÁr £ÀÄrzÀ UÀħâtÚ.
     " CAzÉäïÉ..¢£Á Dr Dr ¥ÁæQÖøï EgÀzÀ ¨sÁµÉãÁ AiÀiÁªÁUÀ¯ÉÆ ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï, «ÄÃnAUÀ°è ºÀÄtÂÚªÉÄ CªÀiÁªÁ¸ÉUÉÆAzÀì® ¸ÉÃPÉÆðAqÁUÀ ¥sÀÇèAiÉÄAmÁV
     DqÉÆÃPï DVâqÀÄvÁÛ? ©Ã jøÀ£À§¯ï UÀħâuÁÚ.. F vÀgÀ ¥sÀAPÀë£ï UÉ §AzÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁr C¨sÁå¸À DzÉæ vÁ£É ¸Àé®à ¨sÁµÉ §¼À¸ÉÆÃPï bÁ£ïì
     ¹UÉÆÃzÀÄ..?" JAzÉ CAvÀºÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ §UÉ PÁ¼ÀfAiÀÄÄvÀ '¹A¥Ày' vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ..
     " ¤ÃªÀÅ ºÉýzÉÝ ¤dªÁVzÉæ CrØ¬Ä®è ¸Ágï.. DzÉæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ d£ÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÉÆ EAmÉæ¸ÉÖ E¯Áè ¸Ágï..PÉ®ªÀjUÀAvÀÆ PÀ°AiÉÆÃzÀÄ CAzÉæ PÉêÀ®...
     PÀ¯ÉÛãÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ? EAVèõÁzÉæ J¯Áè PÀqÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÉÛ CAvÁgÉ.."
     " E¯Áè UÀħâtÚ CAvÁ ¦üðAUï EgÉÆÃgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀAxÁ PÀqÉ E¨ÉÆðÃzÉãÉÆ.. DzÉæ E°è PÀ°Ã¨ÉÃPÀÆAvÀ, PÀ°¸À¨ÉÃPÀÆAvÀ f£ÉÊ£ï EAmÉæ¸ïÖ EgÉÆÃgÉ
     eÁ¹Û.. CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߣÀÆ ¥sÀ® PÉÆqÀPÉ mÉʪÀiï »rAiÀÄÄvÉÛ UÀħâtÚ, EAxÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ®Æè ºÉtUÁqÉÆÌAqÀÄ C¶ÖµÀÄÖ G½¹ ¨É¼É¸ÉÆÃPï £ÉÆÃqÁÛgÀ®è, CzÀÄ
     zÉÆqÀØzÀÄ C¯Áé?."
     AiÀiÁPÉÆ UÀħâtÚ¤UÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ £ÀA©PÉ §AzÀAvÉ PÁt°®è..
     " ¤ÃªÉãÉÆ ºÁUÀAwgÁAvÀ £Á£ÀÄ £ÀA©Ûä CAvÉè EmÉÆÌ½î ¸Ágï.. DzÉæ CzÀÄ ¤eÁ C£ÉÆßÃPÉ ¸ÁQë ¨ÉÃPÀ¯Áè? EAxÁ PÀqÉ ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄ°è ¸ÉÃj
     ªÀiÁvÁqÁÝUÀ vÁ£É G½¹, ¨É¼É¸ÉÆ CªÀPÁ±À DUÉÆÃzÀÄ? zÉÆqÀتÀgÀ PÀxÉAiÉÄ »ÃUÁzÉæ, E£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À PÀxÉAiÀÄAvÀÆ ºÉüÉÆ ºÁUÉ E¯Áè.... FUÀ¯É »ÃUÁzÉæ
     E£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ zÉêÀgÉ UÀw!" JAzÀ.
     " UÀħâuÁÚ.. ¤Ã£ÀÄ CµÉÆÖAzÀÄ r¸À¥Á¬ÄAmï DUÉâÃqÁ.. E£ï ¥sÁåPïÖ ¥sÀÇZÀgï eÉ£ÀgÉñÀ£ï F¸ï ¨Élgï zÉ£ï ¢ PÀgÉAmï UÉÆvÁÛ?"
     " CzÀÄ ºÉÃUÉ ºÉýÛgÁ ¸Ágï, CµÀÄÖ UÁågÀAnAiÀiÁV?"
     " FUÀ £À£ï ªÀÄUÀ£ï GzÁºÀgÀuÉ vÀUÉÆAqï £ÉÆÃqÉÆÃt.. £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀvÀÄÛ CªÀ¤UÉ PÀ£ÀßqÀ PÀ®ÄÛPÉÆ CAvÀ §®ªÀAvÀ ªÀiÁqÉÆÝÃ£É C¯Áè..CªÀ£Éãï
     ªÀiÁqÁÛ EzÁ£É UÉÆvÁÛ?"
     " K£ï ªÀiÁqÁÛ EzÁ£É?"
     "EzÀÝQÌzÀÝAUÉ CªÉß PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÉÆÃPï ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÉÆÌArânÖzÁ£É..!"
     " Dºï..?"
     " ºÀÆ UÀħâtÚ.. ¸Á®zÀÝPÉÌ FUÀ ¹QìQÌzÀÝPÉÌ®è PÀ£ÀßqÀzÀ°è CxÀð ºÀÄqÀÄQ ºÉüÉÆ C¨sÁå¸À ¨ÉÃgÉ ±ÀÄgÀĪÁVânÖzÉ..."
     " CAzÉæ?"

                              07
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12