Page 6 - Nov 2015 Sinchana Final for publishing-07112015-2.pdf
P. 6

ಸಿಪುಟ ೫, ಸಿಚಕ ೧೧, ನವ ಿಬರ, ೨೦೧೫
     ಸಂಗನನಡ ಸುಧೆ
                ಗಡಯಾಚೆಯ ರಾಜೆ್ಾೀತಸವ...! - ನಾಗೆೀಶ ಮೈಸ್ರ


     ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ D PÁ®Ä ºÁ¢AiÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°èzÀÝ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ PÁ°lÄÖ CwÛvÀÛ £ÉÆÃrzÉ, EzÁªÀ eÁUÀªÉAzÀÄ. vÉgÉzÀ ¨ÁV®Ä £ÉÃgÀ
     «±Á®ªÁzÀ CAUÀtªÉÇAzÀPÉÌ PÀgÉ vÀAzÀÄ C°è £ÀqÀĪÀ°zÀÝ zsÀéd ¸ÀÛA¨sÀªÉÇAzÀgÀ ºÀwÛgÀ vÀAzÀÄ ¤°è¹©nÖvÀÄÛ. EzÁªÀÅzÀ¥Áà F zsÀéd ¸ÀÛA¨sÀ JAzÀÄ vÀ¯ÉAiÉÄwÛ
     ªÉÄÃ¯É £ÉÆÃrzÀgÉ CgÉ! «±Á® PÀ£ÁðlPÀzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ ºÀ¼À¢ PÉA¦£À §tÚzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨ÁªÀÅl..! UÁ½AiÀÄ°è ©aÑPÉÆAqÀÄ ¥Àl¥Àl£É ºÁgÁqÀÄvÀÛ
     ®AiÀħzÀݪÁV £À°AiÀÄÄwÛzÀÝ jÃwUÉ ¸ÁPÁëvï PÀ£ÀßqÀ gÁdgÁeÉñÀéjAiÉÄà RĶ¬ÄAzÀ £À°¢gÀĪÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁAiÀÄÄÛ. D RĶ vÀAzÀ ºÉªÉÄäAiÀÄ JzÉ vÀÄA©zÀ
                            ¨sÁªÀPÉÌ GQÌ eÁUÀÈvÀªÁzÀ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À £À£ÀUÀj«®èzÀ ºÁUÉ MAzÀÄ '¸É®Æåmï'
                            DV §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ zÀÆgÀ¢AzÀ PÉý¹vÀÄÛ ¥ÀjavÀ zÀ¤AiÉÆAzÀÄ..

                            "K£ï ¸Ágï.. PÀ£ÀßqÁA¨ÉUÉ ¸Á¥sï ¹ÃzÁ ¸À¯ÁªÀiï ªÀiÁqÁÛ E¢ÃgÁ? PÀ£ÀßqÀ
                            gÁeÉÆåÃvÀìªÀ CAvÀ ¤ªÀÄUÀÆ £É£À¦UÉ §AzÀÄ ©nÖvÁ?" JAzÀ CzsÀð PÀ£ÀßqÀ
                            «ÄPÀÌzsÀð £Á£ï-PÀ£ÀßqÀ ¨ÉgÉvÀ zÀ¤ PÉý¹vÀÄ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀ
                            PÀ£ÀßqÁ-£Á£ï PÀ£ÀßqÀ d£ÀgÀ ºÁUÉ, J¯Áè CzsÀðA§zsÀð ¨sÁµÉ ¨Égɹ PÀ®¸ÀÄ
                            ªÉÄïÉÆÃUÀgÀ ªÀiÁr, PÁPï mÉÊ¯ï ªÀiÁr ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÀÄ UÀħâtÚ£É EgÀ¨ÉÃPÀÄ
                            C¤¹vÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ »AzÉƪÉÄä ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ  '£À£Àß ªÀÄUÀ
                            ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ¯Éè §lègÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°AiÀÄÄwÛzÁÝ£É' JA¢zÀÝPÉÌ, £À£Àß ªÀiÁvÀ£ÀÄß w¢ÝzÀ
                            UÀħâtÚ 'CzÀÄ §lègÀÄ PÀ£ÀßqÀ C¯Áè ¸Ágï.. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÁ C¤ß..' JAzÀÄ
                            eÁÕ£ÉÆÃzÀAiÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝ. £Á£ÀÄ K£ÀÆ CxÀðªÁUÀzÉ «ÄPÀ«ÄPÀ PÀuÁÚr¹zÀÝ£ÀÄß
                            £ÉÆÃr,
                            "AiÀiÁPï ¸Ágï.. PÀtÌtÄÚ ©rÛÃgÁ? £Á£ï ªÀiÁvÁqÉÆà PÀ£ÀßqÁ £ÉÆÃrzÉæ
                            UÉÆvÁÛUÀ¯Áé? §lègÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀÄÌ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀÆÌ EgÉÆ ªÀåvÁå¸À? ºÉÆÃVè
     ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ «µÀAiÀÄ ©r ¸ÁgÀÄ.. ¥ÀgÀzÉñÀzÀ¯ÁèqÉÆ PÀ£ÀßqÀ vÁ£É K£ÀÄ PÀ«Ää CAwgÀ ? CzÀPÉÌ vÁ£É CzÀ£Àß '¥ÀgÀzÉò PÀ£ÀßqÀ' C£ÉÆßÃzÀÄ...?" J£ÀÄßvÀÛ
     ºÀwÛgÀPÉÌ §AzÀ UÀħâtÚ.

     " ¸ÁPï ¸ÀÄ«ÄßgÉÆ UÀħâtÚ.. ºÁUÉ®è ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ, ºÉÆgÀzÉñÀzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ §UÉÎ PÀ¼À¥É ªÀiÁvÁqÀ¨ÉÃqÀ.. ºÁUÉ GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÉÆÃqÉÆzÁzÉæ £ÀªÀÄä
     ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£Á£Éà £Ár£À CZÀÑUÀ£ÀßrUÀgÀ C©üªÀiÁ£ÀQÌAvÀ MAzÀÄ vÀÆPÀ eÁ¹Û, UÉÆvÁÛ? HgÀÄ zÉñÀ ©lÄÖ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÀÆæ
     £ÀªÀÄä, £ÁqÀÄ, £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ, £ÀªÀÄÆägÀÄ, £ÀªÀÄä d£À CAvÁ MzÁÝqÁÛ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ, ¢Ã¥ÁªÀ½ CAvÉ®è ºÀ§â ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ£À vÉÆÃj¸ÁÛgÉ
     UÉÆvÁÛ? CµÉÖà AiÀiÁPÉ ¹AUÀ£ÀßrUÀ JAzÉæ '¹AºÀ - PÀ£ÀßrUÀ' CxÁðvï ¹AºÀzÉzÉAiÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ CAvÀxÀð UÉÆvÁÛ? " JAzÉ, CªÀ£À£Éß ¯ÉêÀr ªÀiÁqÀÄvÀÛ.
     " K£ï ¹AUÀªÉÇ, K£ÉÆ ©r ¸Ágï.. ¤ÃªÀÅ ºÉýzÀ ºÁUÉ 'PÀ£ÀßqÀ PÀ°', '§¤ß ªÀiÁvÁqÉÆÃt' CAvÉ®è PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ K£ÁzÀÆæ ªÀiÁqÁÛ£É EvÁðgÉ
     C£ÉÆßÃzÀÄ ¤dªÉ.. DzÉæ £Á£ÀÄ F ªÀiÁvÀÄ ºÉüÉÆÃPï MAzÀÄ PÁgÀt EzÉ ¸Ágï.." §qÀ¥ÉnÖUÉ §UÀÎzÀªÀ£ÀAvÉ vÀ£Àß ¥ÀlÄÖ »rzÉà £ÀÄrzÀ UÀħâtÚ.
     " K£À¥Áà CAvÁ ªÀĺÁ£ï PÁgÀt...? F vÀgÀ ¥ÉÇæÃUÁæªÀiïì E£Áåªï zÉñÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀªÀgÀÄ CgÉAeï ªÀiÁqÁÛgÉ vÉÆøÀÄð £ÉÆÃqÉÆÃt..?
     zÀĤAiÀiÁzÀ¯Éè AiÀÄĤPÀÆÌ UÉÆvÁÛ F ¥ÉÇæÃUÁæªÀÄÄ..?"

     " CzÀÄ ªÀiÁvÀæ 'KPï ªÀiÁgï.. zÉÆà vÀÄPÀqÁ' vÀgÀ ªÀiÁvÀÄ ©®ÄÌ¯ï ¤d ©r ¸Ágï.. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ºÉüÉÆÃPÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «µÀAiÀÄ.."
     " CzÉãÀ¥Áà CAxÁ «µÀAiÀÄ?"
     " ¸Ágï »ÃUÉ ªÉÆ£Éß £ÀªÀiï KjAiÀiÁzÀ°èzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÁqÉÆ ¥sÁå«Ä°UÀ¼ÉÝ®è MAzÀÄ 'UÉmï lÄUÉzÀgï' ¥ÉÇæÃUÁæªÀiï CmÉAqï ªÀiÁqÉÆÃPÉ ºÉÆÃVzÉÝ
     ¸Ágï.."
     "¸ÀjÃ..? ºÉÆÃV PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæQÖÃ¸ï ªÀiÁqÉÆ̼ÀPï CzÀÄ ¥À¥sÉðPïÖ bÁ£ïì C¯Áé..? "
     " £Á£ÀÄ ºÁUÉà C£ÉÆÌAqÀÄ ¥ÉÇæÃUÁæªÉÄÎãÉÆ ºÉÆÃzÉ ¸ÁgÀ.. ºÉÆÃzÀzÀÝPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁV M¼Éî wAr, PÁ¦ü, ¹éÃlÄ J¯Áè£ÀÄ ¨ÉÆA¨ÉÆmÁUÉ CgÉÃAeï
     ªÀiÁrzÀÆæ¤ß.." D wAr wÃxÀðUÀ¼À¯Éè CzsÀð ºÉÆÃzÀ PÉ®¸À DzÀAvÉ J£ÀÄߪÀªÀ£ÀAvÉ gÁUÀªÉ¼ÉzÀ UÀħâtÚ.
     " CAiÉÆå..E£ÉßÃ£ï ªÀÄvÉÛ ? wArãÀÄ CgÉAeï ªÀiÁrzÀÆæ CAzÉäÃ¯É ¤£Àߢ£ÉßãÀ¥Àà PÀA¥ÉèöÊAlÆ..?"

     " CzÉà ¸Ágï.. ¨ÉÃeÁgÀÄ DVzÀÄÝ..wAzÀÄ ªÀÄÄV¹ J¯Áè ¸Àé®à PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÁÛgÉ, D£ÀAzÀªÁV PÉüÉÆÃt CAzÉæ - ±ÀÄgÀįÉãÉÆ J¯Áè `£ÀªÀĸÁÌgÁ,
     ZÉ£ÁßV¢ÃgÁ?' CAvÉè ±ÀÄgÀÄ ºÀZÉÆÌAqÀÄæ.."
                              06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11