Page 5 - Nov 2015 Sinchana Final for publishing-07112015-2.pdf
P. 5

ಸಿಪುಟ ೫, ಸಿಚಕ ೧೧, ನವ ಿಬರ, ೨೦೧೫


     ಚಂತನ ಚಾವಡ
                 ಕನನಡಗರು ಮತುು ಸಂಗೀತ - ವಸಂತ ಕುಲಕರಚ    PÀ£ÀßrUÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÀPÀÆÌ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ. ¸ÀzsÀå ¥ÀæZÀ°vÀ«gÀĪÀ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ JgÀqÀÆ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À®Æè C£ÉÃPÀ C¥ÀæwªÀÄ ¸ÀAVÃvÀPÁgÀgÀ
    d£Àä ¨sÀÆ«Ä PÀ£ÁðlPÀ. ºÉ¸ÀgÉà ºÉüÀĪÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ vÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ £É®. «ÃuÉ ±ÉõÀtÚ£ÀªÀgÀÄ, ¦nÃ®Ä  ZËqÀAiÀÄå, zÉÆgɸÁé«Ä
    CAiÀÄåAUÁgÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀĺÁ£ï «zÁéA¸ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ¥ÀvÁPÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ »rzÀgÉ, ¸ÀªÁ¬Ä UÀAzsÀªÀð, ©üêÀĸÉãï
    eÉÆò, PÀĪÀiÁgÀ UÀAzsÀªÀð, UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï, ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄ£ÀÆìgï, §¸ÀªÀgÁd gÁdUÀÄgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÄ »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¢UÀÎdgÀÄ.
    JgÀqÀÆ ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ CµÉÖà d£À¦æAiÀĪÁVgÀĪÀ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ KPÉÊPÀ gÁdå £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ.

    PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¦vÁªÀĺÀgɤ¹zÀ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀgÀÄ JA§ ºÉªÉÄäAiÀÄ «ZÁgÀ £ÀªÀÄUÉ®è UÉÆvÀÄÛ. DzÀgÉ »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÆ®
    ¥ÀæªÀvÀðPÀgÁzÀ ¸Áé«Ä ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ ²µÀågÀÄ JA§ «µÀAiÀÄ C£ÉÃPÀjUÉ UÉÆwÛ®è. ¸Áé«Ä ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ¥ÀÅgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀ°è ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ
    CzsÁåvÀäUÀ¼ÉgÀqÀ£ÀÆß C¨sÀå¹¹zÀgÉA§ £ÀA©PÉ EzÉ. ¸Áé«Ä ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁ£ï
    ¸ÀAVÃvÀPÁgÀ£ÁzÀ vÁ£ï¸Éãï£À UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. ¤A¨ÁgÀPÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¸Áé«Ä ºÀjzÁ¸ÀgÀÄ
    ¨sÀQÛ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀUÉƽ¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ°è
    »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÆ® ¸É¯É E°èAzÀ¯Éà DgÀA¨sÀªÁ¬ÄvÉÃ? F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ
    ¤RgÀªÁV ºÉüÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. DzÀgÉ »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è
    d£À¦æAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÀÄ ©qÀ°PÉÌ zÀQët PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ gÀ¹PÀgÀ zÉÆqÀØ PÁtÂPÉ EzÉ
    J£ÀÄߪÀÅzÀAvÀÆ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ ¸ÀvÀå.

    «dAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C«¨sÁdå CAUÀªÁVzÀÝ F ¥ÀæzÉñÀ, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¥ÀvÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ
    ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ D½éPÉUÉ M¼À¥ÀnÖvÀÄ. »ÃUÉ F ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß D¢¯ï ±Á»UÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ £ÀAvÀgÀ
    ªÀÄgÁoÀgÀÄ D½zÀgÀÄ. D ¢£ÀUÀ¼À°è E°èAiÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è ºÉÆgÀV£ÀªÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢
    AzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw §zÀ¯ÁªÀuÉ
    ºÉÆA¢ d£À »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀPÉÌ ªÀÄ£ÀßuÉ ¤ÃqÀ vÉÆqÀVzÀgÀÄ. D¢¯ï ±Á»AiÀÄ ¥ÀvÀ£ÀzÀ
    £ÀAvÀgÀ §ºÀÄvÉÃPÀ  aPÀÌ ¥ÀÅlÖ  ¸ÀA¸ÁܤPÀgÀÄ  ªÀÄgÁoÀgÁVgÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ
    PÁgÀtªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ.

    DzÀgÉ ªÀÄÄRåªÁV ¸ÀAVÃvÀ ¥ÉæëÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ CgÀ¸ÀgÀ DºÁé£À¢AzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ
    gÁdåPÉÌ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ F ªÀiÁUÀðzÀ°è
    ¥ÀAiÀÄt¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ
    wAUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀjAzÀ ¥Àæ¨sÁ«vÀgÁzÀ F ¥ÀæzÉñÀzÀ d£ÀgÀÄ »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀ PÀ°AiÀÄvÉÆqÀVzÀgÀÄ.
    QgÁuÁ WÀgÁuÉAiÀÄ G¸ÁÛzï C§Äݯï PÀjÃA SÁ£ÀgÀÄ E°èAiÀÄ d£ÀPÉÌ ¸ÀAVÃvÀ PÀ°¹zÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ. »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀĺÁ£ï UÁAiÀÄQ
    UÀAUÀƨÁ¬Ä ºÁ£ÀUÀ¯ï CªÀgÀ vÁ¬Ä ²æêÀÄw CA¨Á¨Á¬Ä ¸ÀévÀB PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ «zÀĶAiÀiÁVzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ ªÀÄUÀ½UÉ G¸ÁÛzï C§Äݯï PÀjÃA SÁ£ÀgÀ
    ¥ÀlÖ ²µÀå gÁªÀĨsÁªÀÅ PÀÄAzÀUÉÆüÀPÀgï (¸ÀªÁ¬Ä UÀAzsÀªÀð)gÀ PÀqɬÄAzÀ »AzÀĸÁÛ¤ ¥ÁoÀ ºÉý¹zÀgÀÄ. »ÃUÁV GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ EA¢UÀÆ »AzÀĸÁÛ¤
    ¸ÀAVÃvÀzÀ QgÁuÁWÀgÁtzÀ ¥ÀxÀ ¥ÀæzÀ±ÀðPÀ ¨sÀÆ«Ä JAzɤ¹zÉ.  FUÀ®Æ PÀÆqÀ F ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ  ¥ÀA. dAiÀÄwÃxÀð ªÉÄêÀÅAr,  ¥ÀA. ¥Àæ«Ãuï
    UÉÆÃqÀTAr, ¥ÀA. PÉʪÀ®åPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA. PÀĪÀiÁgï ªÀÄgÀqÀÆgÀgÀAvÀºÀ Gdé® ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ ºÉƪÀÄäwÛªÉ.

    EwÛÃZÉUÉ w½zÀÄ §AzÀzÉÝãÉAzÀgÉ £Álå ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÆ® PÀÆqÀ PÀ£ÀßrUÀgÉà JA§ «µÀAiÀÄ. £Álå ¸ÀAVÃvÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è vÀÄA¨Á d£À¦æAiÀĪÁzÀ
    ¸ÀAVÃvÀ ¥ÀzÀÞw. C°èAiÀĪÀgÉUÉ £Á£ÀÄ F ¥ÀzÀÝw ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ PÁtÂPÉ JAzÀÄPÉÆArzÉÝ. £À£ÀUÉ xÀlÖ£Éà £É£À¥ÁzÀzÀÄÝ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è PÀ£ÁðlPÀzÀ ±ÉÃPÀì¦AiÀÄgï
    J¤¹PÉÆAqÀ PÀAzÀUÀ®í£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄgÀ £ÁlPÀUÀ¼À §UÉÎ. CªÀgÀ ªÀÄvÀÛ CªÀgÀAvÀºÀ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ ¸Á»wUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ £ÁlåVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß
    ºÉÆA¢zÀݪÀÅ. zÀÄgÀzÀȵÁÖªÀ±Ávï EAzÀÄ AiÀiÁgÀÆ CªÀgÀ §UÉÎ CxÀªÁ CªÀgÀ £ÁlPÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁlåVÃvÉUÀ¼À §UÉÎ C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛ®è.

    DzÀgÉ ¥ÀA. PÉʪÀ®åPÀĪÀiÁgï CªÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÁUÀ "£ÀªÀÄä d£À vÀÄA¨Á gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ºËzÀÄ, DzÀgÉ vÀªÀÄävÀ£ÀzÀ §UÉÎ C©üªÀiÁ£À ¸Àé®à PÀrªÉÄ"
    JA§ JZÀÑjPÉAiÀÄ UÀAmÉ £À£À߯Éèà ªÉƼÀVvÀÄ. F JZÀÑjPÉAiÀÄ UÀAmÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛC£ÉÃPÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è ªÉƼÀV, £ÀªÀÄävÀ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄäªÀgÀ
    ²æêÀÄAvÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ §UÉÎ C©üªÀiÁ£À ªÀÄÆr¸À®Ä £ÁA¢AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉÃ? PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉƧâgÀ D±ÀæAiÀÄPÉÌ ¥ÀgÀzÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß
    vÀ¦à¸À®Ä £ÁªÉ®è PÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀ¨ÉÃPÀ®èªÉÃ?
                              05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10