Page 4 - Nov 2015 Sinchana Final for publishing-07112015-2.pdf
P. 4

ಸಿಪುಟ ೫, ಸಿಚಕ ೧೧, ನವ ಿಬರ, ೨೦೧೫      ಸಮತಯ ಸದಸಾರ ಪರಚಯ         ನಮಚಲ ಕೆ. ಗೌಡ                             ¸ÀªÀĸÀÛ ¹AZÀ£À NzÀÄUÀjUÉ £À£Àß ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, £Á£ÀÄ ¤ªÀÄð®, vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ
                             vÁ®ÆQ£À PÀÄtÂUÀ¯ï £À£Àß ºÀÄlÆÖgÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÉ¯Áè PÀÄtÂUÀ¯ï£À°èAiÉÄÃ,
                             vÀzÀ£ÀAvÀgÀ vÀĪÀÄPÀÆj£À ²æà ¹zÀÞUÀAUÀ ¥ÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃf£À°è ¥ÁªÀÄð¹AiÀÄ
                             ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ. ªÉÆzÀ°£ÀAzÀ®Æ QæÃqÉUÀ¼À°è D¸ÀQÛAiÀÄļÀî £Á£ÀÄ ±Á¯Á
                             ¢£ÀUÀ½AzÀ¯Éà ««zsÀ ¸ÀàzsÉðUÀ¼À°è ¥Á¯ÉÆÎArzÉÝãÉ. zsÀ£ÀAdAiÀÄgÀªÀgÀ£ÀÄß
                             ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ªÀ®¸É. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À
                             PÁ® OµÀ¢üUÀ¼À «±ÉèõÀPÀ¼ÁV (qÀæUï C£Á°¸ïÖ) ¸ÉÃªÉ ¸À°è¹zÉÝãÉ. £ÀAvÀgÀ 14
                             ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ°è, PÀÄlÄA§zÀ dªÁ¨ÁÝj eÉÆvÉV£À UÀÈ»tÂ. £ÀªÀÄV§âgÀÄ
                             ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀÄUÀ ¤²Ñvï 11£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°èzÀÝgÉ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ E¶vÁ 4£ÉÃ
                             vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄV¹zÁݼÉ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ CªÀgÀÄ E°è£À  eÉÃPÀ¨ï
                             EAf¤ÃAiÀÄjAUï£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ¹AUÀ¥ÀÅgÀPÉÌ §AzÁV¤AzÀ®Æ PÀ£ÀßqÀ
                             ¸ÀAWÀzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¤gÀAvÀgÀ ¨sÁVAiÀiÁUÀÄvÁÛ §AzÀÄ, FUÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ
                             (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)zÀ PÁAiÀÄðPÁjà ¸À«ÄwAiÀÄ°ègÀĪÀÅzÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ PÀA¥À£ÀÄß ºÀgÀqÀĪÀ
                             MAzÀÄ ¸ÀzÁªÀPÁ±À ºÁUÀÆ ¸ÉÃªÉ JA§ÄzÀÄ £À£Àß C©ü¥ÁæAiÀÄ.      ಸಂಗನನಡಗರ ಸಾಧನೆ


     Ministry of the Environment and Water Resources (MEWR)£ÀªÀgÀÄ ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ d®¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¥ÀŶÖÃPÀgÀt PÉëÃvÀæzÀ°è ¸À°è¹zÀ
     ¸ÉêÉUÉ ¤ÃqÀĪÀ CvÀÄå£ÀßvÀ ªÀÄ£ÀßuÉAiÀiÁzÀ "The President's Award for

     the Environment (PAE)" ¥Àæ±À¹ÜAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀ £Á®ÄÌ PÀA¥É¤UÀ¼À°è Sys-
     tems on Silicon Manufacturing Co. Pte. Ltd. (SSMC) PÀÆqÀ MAzÀÄ.
     PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ DfêÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ, 2005-2007gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀAWÀzÀ
     G¥ÁzsÀåPÀëgÁVzÀÝ ¹. «. dUÀ¢Ã±ï CªÀgÀÄ F PÀA¥É¤AiÀÄ CEO DV F
     ¥Àæ±À¹Û ¹éÃPÀj¹gÀĪÀÅzÀÄ ¹AUÀ£ÀßrUÀjUɯÁè ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ.
     F ¥Àæ±À¹ÛUÉ MlÄÖ 55 £Á«Ä£ÉñÀ£ÀÄßUÀ¼ÀÄ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è   SSMC
     DAiÉÄÌAiÀiÁUÀ®Ä ²æà dUÀ¢Ã±ï CªÀgÀ zÀPÀë ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀéªÉà PÁgÀtªÉAzÀgÉ
     vÀ¥ÁàUÀ¯ÁgÀzÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ªÀÄÆ®ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁzÀ 3Rs – Reduce,
     Reuse and Recycle UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ, 2003jAzÀ®Æ £ÀÆgÀÄ
     ¥Àæw±ÀvÀ ¥ÀjµÀÌÀÌjvÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß (NEWater) vÀªÀÄä ¸É«ÄPÀAqÀPÀÖgï GzÀåªÀÄzÀ°è
     C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÛ SSMC PÀA¥É¤AiÀÄÄ
     ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è EvÀgÀ PÀA¥É¤UÀ½VAvÀ ªÀÄÄAzÉ, ªÀÄÄAZÀÆtÂAiÀÄ°èzÉ.
     PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)ªÀÅ ¹AUÀ£ÀßrUÀgÉ®ègÀ ¥ÀgÀªÁV ¹. «. dUÀ¢Ã±ï
     CªÀjUÀÆ ºÁUÀÆ SSMC PÀA¥É¤UÀÆ ºÁ¢ðPÀ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¸ÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄð£À PÁ¼Àf »ÃUÉAiÉÄÃ
     ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀÄ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÀÛzÉ.


                       ಕನನಡ ನಾಡನ ಮದಲುಗಳು


      PÀÈw - PÀ«gÁdªÀiÁUÀð       ¢£À¥ÀwæPÉ - ¸ÀÆAiÉÆðÃzÀAiÀÄ ¥ÀæPÁ²PÀ (1870)  PÉÆÃmÉ - ¨ÁzÁ«Ä PÉÆÃmÉ
      PÁªÀå - D¢¥ÀÅgÁt         PÀ£ÀßqÀ e - ¥ÀwæPÉ - «±ÀéPÀ£ÀßqÀ      gÁdªÀA±À - PÀzÀA§
      UÀzÀå - ªÀqÁØgÁzsÀ£É       ªÁgÀ ¥ÀwæPÉ - ¸ÀÄ§Ä¢Þ ¥ÀæPÁ±À (1850)    ²®à - £ÁUÀ²®à
      VÃvÀ £ÁlPÀ - ªÀÄÄPÀÛzÁégÀ    «eÁÕ£À ¥ÀwæPÉ - «eÁÕ£À           ±Á¸À£À - ºÀ°är                              04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9