Page 2 - Nov 2015 Sinchana Final for publishing-07112015-2.pdf
P. 2

ಸಿಪುಟ ೫, ಸಿಚಕ ೧೧, ನವ ಿಬರ, ೨೦೧೫
     ಸಂಘದ ಕಾಯಚಕರಮಗಳ ಮುನೆ್ನೀಟ           ಕರೆ್ೀಕೆ
     PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)ªÀÅ 2015gÀ r¸ÉA§gï wAUÀ¼À°è D¸ÀQÛAiÀÄļÀî
     ¹AUÀ£ÀßrUÀjUÉ ZÀ®£ÀavÀæVÃvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀĪÀ PÀgÉÆÃPÉ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ£ÀÄß
     DAiÉÆÃf¸À®Ä AiÉÆÃa¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. £ÀÄjvÀ ºÁUÀÆ GzÀAiÉÆãÀÄäR CxÀªÁ
     £Á£ÀÄ ºÁqÀ§¯Éè J£ÀÄߪÀªÀgɯÁè MlÄÖ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÀgÀAf¸ÀĪÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ
     ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÉ ¸ÀAWÀzÀ «ÄAZÀAZÉAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¹. ªÀÄ£ÀzÀ°è UÀÄ£ÀÄUÀĤ¸ÀĪÀ
     ºÁqÀÄUÀ½UÉ EzÉÆAzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À, §¤ß ºÁqÉÆÃt eÉÆvÉAiÀiÁV PÀÆr!


     ಸಂಘದ ಕಾಯಚಕರಮಗಳ ಹನೆ್ನೀಟ ಬನನ ಮಾತಾಡೆ್ೀಣ


     PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ(¹AUÀ¥ÀÅgÀ)zÀ «£ÀÆvÀ£À ¸ÀgÀt  "§¤ß ªÀiÁvÁqÉÆÃt"zÀ ¢éwÃAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß CPÉÆÖçgï 3£Éà vÁjÃRÄ 2015 ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ
                                   mÁåA¥À¤Ã¹£À°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ

                                   ¥ÀǪÀð¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ¹AUÀ£ÀßrUÀjUÉ £ÀqɸÀ¯ÁzÀ F
                                   ªÀÄÄSÁªÀÄÄT PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 d£À
                                   ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. VjÃ±ï dªÀÄzÀVß CªÀgÀ
                                   ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, £ÉgÉ¢zÀݪÀgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
                                   ¥ÀjZÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ(¹AUÀ¥ÀÅgÀ)
                                   ªÀÄvÀÄÛ ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ §UÉÎ ¥ÀÅlÖ ¥Àæ±ÁߪÀ½, ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ ¸À®ºÉ,
                                   C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À «ZÁgÀ- «¤ªÀÄAiÀÄzÉÆA¢UÉ
                                   ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArvÀÄ. MAzÀÄ ¤«ÄµÀ DAUÀè¨sÁµÉAiÀÄ ¥ÀzÀ
                                   §¼À¸ÀzÉà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ZÀlĪÀnPÉ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁVvÀÄÛ.
                                   PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)zÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ «dAiÀÄgÀAUÀ ¥Àæ¸Ázï
                                   CªÀgÀÄ ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀÄ ªÀÄAr¹zÀÝ ¸À®ºÉ/¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉ-
                                   ¨ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆ®APÀĵÀªÁV «±Éèö¹zÀgÀÄ.

                                   J¯ÉèqÉ ºÉÆUɪÀÄĸÀÄQzÀ ªÁvÁªÀgÀt«zÀÝgÀÆ »AdjAiÀÄzÉ
                                   ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀÄ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÁdgÁVzÀÄÝ, C¢üPÀÈvÀªÁV
                                   PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄVzÀ ªÉÄÃ®Æ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ
                                   DªÀjUÉ  PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ(¹AUÀ¥ÀÅgÀ)zÀ §UÉV£À D¸ÀQÛ ºÁUÀÆ
     ¸ÀAWÀPÉÌ CªÀgÉ®ègÀ ¨ÉA§® JwÛ vÉÆÃj¸ÀÄwÛvÀÄÛ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ºÉaÑ£À avÀæUÀ½UÉ F PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß QèQ̹
     https://
     picasaweb.google.com/101079774455623034062/20151004BanniMatadonaTampines?
     authkey=Gv1sRgCMSyy4rm4db6Hg#

     ªÀgÀ¢: f.J¸ï. ¸ÉßúÀ®vÀ bÁAiÀiÁ avÀæ: ªÀÄÄgÀ½PÀȵÀÚAiÀÄå ±ÁªÀÄtÚ
      ವರ#: Snehalatha $% &ತ( : Muralikrishnayya Shamanna

                              02
   1   2   3   4   5   6   7