Page 1 - Nov 2015 Sinchana Final for publishing-07112015-2.pdf
P. 1

ಕನನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮೆಯ ಮಾಸ ಪತಿಕೆ    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : Sinchana@singara.org    ಸಂಪಾದಕೀಯ                             ಸಿಪುಟ ೫, ಸಿಚಕ ೧೧, ನವ ಿಬರ, ೨೦೧೫


    GzÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä ZɮĪÀ PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀÄ....
    "£ÁªÁqÀĪÀ £ÀÄrAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ £ÀÄr", "ºÀÄnÖzÀgÉà PÀ£ÀßqÀ £ÁqÀ¯Éèà ºÀÄlÖ¨ÉÃPÀÄ", "¨Áj¸ÀÄ PÀ£ÀßqÀ rArªÀĪÀ", ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ £Á®ÆÌ ¢Q̤AzÀ PÉý§gÀÄwÛzÉ JAzÀgÉ
    £ÀªÀA§gï wAUÀ¼ÀÄ PÁ°nÖvÉAzÉà CxÀð. ¸ÀPÁðj PÀlÖqÀzÀ ªÉÄïÉ, ±Á¯É PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è, ©Ã¢ ZËPÀlÄÖUÀ¼À°è £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¯ÁAbÀ£ÀzÀ ¨ÁªÀÅlUÀ¼ÀÄ
    ºÁgÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà ºÉªÉÄäAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ. F ±ÀĨsÀ ¸ÀAzÀzÀð¨sÀzÀ°è £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ¯ÁAbÀÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À
                       GzÀAiÀÄ ºÉÃUÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄ w½AiÉÆÃt.

                       ¤ªÀÄUÉ®è w½¢gÀĪÀAvÉ 1956gÀ°è zÉñÀzÀ ¸ÀÄUÀªÀÄ ¤ªÀðºÀuÉUÁV ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀåUÀ¼À£ÁßV
                       «AUÀr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. 1956gÀ £ÀªÀA§gï 1gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÉÄà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀĪÀ ºÀ¼É ªÉÄʸÀÆgÀÄ,
                       ªÀįɣÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß MUÀÆÎr¹ "ªÉÄʸÀÆgÀÄ gÁdå" JAzÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ.
                       DzÀgÉ F ºÉ¸ÀgÀÄ MAzÉà ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ, gÁdåzÀ »jAiÀÄ »vÉʶUÀ¼É®ègÀ
                       C©ü¥ÁæAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1973gÀ £ÀªÀA§gï 1gÀAzÀÄ £ÁrUÉ "PÀ£ÁðlPÀ gÁdå" JAzÀÄ
                       ªÀÄgÀÄ£ÁªÀÄPÀgÀtªÁ¬ÄvÀÄ.
                       ºÀ®ªÀÅ ¯ÁAbÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀªÀÄ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¯ÁAbÀ£À. avÀæzÀ°è PÁtĪÀAvÉ, ªÉÄʸÀÆj£À
                       gÁeÁåqÀ½vÀzÀ UÀAqÀ¨sÉÃgÀÄAqÀ, D£É ªÀÄÄR ¹AºÀ zÉúÀzÀ PÀ°àvÀ ±ÀgÀ¨sÀUÀ¼ÀÄ, ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ C±ÉÆÃPÀ ZÀPÀæ
                       ºÁUÀÆ `¸ÀvÀåªÉÄêÀ dAiÀÄvÉ’ JAzÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è §gÀºÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ £ÀªÀÄä ¯ÁAbÀ£À ¤dPÀÆÌ
                       ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀA©üÃgÀ.
    £ÀªÀÄä F ¨ÁªÀÅlzÀ GUÀªÀÄ gÉÆÃZÀPÀ ºÁUÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁjAiÀiÁzÀzÀÄÝ. 1965gÀ°è JªÀiï.gÁªÀĪÀÄÆwðAiÀĪÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¥ÀPÀë ºÀÄnÖvÀÄ, CªÀgÀÄ Cj²t
    ªÀÄvÀÄÛ PÀÄAPÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÀĨsÀ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÉAzÀÄ JgÀqÀÆ §tÚzÀ ¨ÁªÀÅlªÀ£ÀÄß  vÀªÀÄä ¥ÀPÀëzÀ aºÉßAiÀiÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀPÀë ¸Àé®à ªÀµÀðUÀ¼À¯ÉèÃ
    ªÀÄgÉAiÀiÁ¬ÄvÁzÀgÀÆ CzÀgÀ aºÉß d£ÀªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀÄ J®è PÀqÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ ¨ÁªÀÅlªÁV ºÁgÀrvÀÄ. 2500 ªÀµÀðUÀ¼À EwºÁ¸À«gÀĪÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ d£ÀgÀ
    C©üªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃwAiÀÄ°è «ÄAzÀÄ, PÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁV agÁAiÀÄĪÁUÀ° JA§ÄzÉà ¥ÀæwAiÉƧâ PÀ£ÀßrUÀ£À D¸É.
    eÉÊ PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁvÉ...

           ¹AZÀ£À NzÀÄUÀjUÉ, "PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ºÁUÀÆ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ"             ಸಂಚನ ಸಂಪಾದಕ ಸಮತ
                                          ¦æAiÀÄ ¹AUÀ£ÀßrUÀgÉÃ, ¤ÃªÀÅ CxÀªÁ ¤ªÀÄä
                                         PÀÄlÄA§ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÀÝ°è,
                                           ¤ªÀÄä ºÉªÉÄäAiÀÄ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß CUÀvÀå
                                           ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ §gÉzÀÄ PÀ½¹. ¤ªÀÄä
                                          ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß J®ègÉÆqÀ£É ºÀAaPÉƽî, ¤ªÀÄä
                                           ¸ÁzsÀ£É EvÀgÀjUÉ GvÉÛÃdPÀªÁUÀ°..!
    ಅಚಚನಾ ಪರಕಾಶ  ವೆಂಕಟ   ರೆೀಖಾ ಹೆಗಡೆ ಜಯಶರೀ ಭಟ   ಜಯ ಪರಕಾಶ
    ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ                     ಪತರಕೆ ವನಾಾಸಕಾರ


                          ಈ ಸಂಚಕೆಯಲಿ...

     ಮುನ ್ನೋಟ,ಹನ ್ನೋಟ ೨-೩ | ಪರಚಯ,ಸಾಧನ ೪ | ಚಿತನ ಚಾವಡ ೫ | ಸಿಗನನಡ ಸುಧ ೬-೮ | ಕವನಗಳು-೯|ತಿಗಳ ವಯಕಿ ೧೦ | Next Gen ಲ ್ೋಕ ೧೧|
                              01
   1   2   3   4   5   6