Page 1 - 5. June 2016
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : sinchana@singara.org


    ಅಧ್ಾಕ್ಷರ ನುಡಿ                               ಸಂಪುಟ ೬, ಸಂಚಿಕ ೬, ಜ್ನ್, ೨೦೧೬


    PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ....                                ಸಿಂಚನ

    «±ÀézÁzÀåAvÀ ¥Àæ¹¢ÞUÀ½¹zÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ¹AUÀ¥ÀÅgÀªÀÅ MAzÀÄ. ¹AUÀ¥ÀÅgÀPÉÌ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ PÉêÀ® "ªÀiÁ»w vÀAvÀæeÁÕ£À" PÁÌV  ಸಿಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ
    CªÀPÁ±À ¹QÌ §AzÀªÀgÀ®è. ¸É«ÄPÀAqÀPÀÖgï, ¹«¯ï, ¨ÁåAQAUï , ²¦àAUï ºÁUÉ E£ÀÆß C£ÉÃPÀ GzÀåªÀÄUÀ¼À CªÀPÁ±À¢AzÀ
    ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ. ºÁUÉ §AzÀAvÀºÀ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁ¬Ä£Ár£À £É£À¥À£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄzÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈw, ¨sÁµÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä£ÀÄß
    vÁªÀÅ vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ .


                          ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ°è AiÀiÁQà PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ? £ÁªÀÅ ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÉAzÀgÉ
                          ¸Á®zÉ? JA§ C£ÉÃPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß PÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd,
                                                    ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್
                          PÁqÀÄwvÀÄÛ, PÁqÀÄvÀÛzÉ.  AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ,  ಪ್ರಧಾನ ಸಿಂಪಾದಕಿ
                          ¸ÀA¸ÀÌöÈw, ¸Á»vÀå, «eÁÕ£À, MAzÀÄ ¦Ã½UɬÄAzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ
                          ¦Ã½UÉUÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀªÁV G½zÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀÄ ªÀiÁvÀÈ
                          ¨sÁµÉAiÀÄ "¸ÀAªÀºÀ£À"zÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ¢AzÀ¯É ¸ÁzsÀå. E°è "¸ÀAªÀºÀ£À"
                          CAzÁUÀ, ºÉüÀÄUÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀ CxÀðzÀ°è w½¸ÀÄvÁÛ£ÉÆà CzÉà CxÀðzÀ°è
                          PÉüÀÄUÀ£ÀÄ UÀ滸ÀĪÀÅzÀÄ JA§ÄzÀÄ.

                          ¨sÁµÉAiÀÄÄ DAiÀiÁ d£ÁAUÀzÀ gÀ¸À ¤«ÄµÀUÀ¼À°è «ÄAzÀÄ, fêÀ£À   ವ ಿಂಕಟ್
    gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹ CgÀļÀÄvÁÛ, ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÁV £ÁªÀÅ PÀ£ÀßrUÀgÀÄ J¯Éèà EgÀ°, £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ £ÀÄrUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À
    ¨ÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄäzÉà CzÀ ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw, ¸Á»vÀå , PÀ¯ÉUÀ¼À ¸ÀA¥ÀPÀðªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. MAzÉà £Ár¤AzÀ §AzÀgÀÆ, MAzÉÃ
    d£ÁAUÀªÁzÀgÀÆ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C¥ÀjavÀgÁzÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸À«Ä䮣À ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÊPÀ ¸ÀÆvÀæ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ.

    PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀAWÀl£É, PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ EªÉ¯Áè £ÀªÀÄä ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ.
    PÀ£ÀßrUÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ DZÀgÀuÉUÀ¼À°è  zÉñÀ, ¥ÀæzÉñÀ, d£ÁAUÀ DzsÁjvÀ ªÉÊ«zsÀåvÉUÀ½ªÉ. DzÀgÉ F ªÉÊ«zsÀåUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj
                                                    ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್
    J®ègÀ£ÀÆß eÉÆÃr¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÉÆAr PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ, ºÁUÁV ¸ÀAWÀzÀ C¹ÛvÀé CvÁåªÀ±ÀåPÀ.

    PÀ«, avÀæUÁgÀ, ²°à, £Àl, ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ »ÃUÉ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ ºÀÄlÄÖ PÀ¯Á«zÀgÁzÀgÀÆ ¹ÜgÀ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ¯É ºÉaÑ£À £ÉÊ¥ÀÅtåvÉ
    ¥ÀqÉAiÀħ®ègÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ PÀ¯É ¥ÀPÀéªÁUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀPÉÌ MAzÀÄ UÀgÀr, ¥ÀæAiÉÆÃUÀ±Á¯É CvÀåUÀvÀå. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀªÀÅ MAzÀÄ
    ¸ÀÆàwðzÁAiÀÄPÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã® ªÉâPÉAiÀiÁVzÉ. E°è £ÀªÀÄä EZÉÑAiÀÄ, D¸ÀQÛAiÀÄ, PÀ¯É, ¸Á»vÀå, ¸ÀAVÃvÀ, £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæAiÉÆÃV¸À®Ä,
    ¨É¼É¸À®Ä C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¸ÀzÀªÁPÁ±ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÉ, ªÀiÁrPÉÆqÀÄvÁÛ EzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁr PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.
                                                    ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್
                                           ಮುಂದ್ುವರ ದಿದ ...
                                                   ಪ್ತಿರಕ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ


                        ಜ್ನ್ 23 - ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತ್ುರ್ಥಿ
             ವಿಶ ೀಷ ದಿನಗಳು
                        ಜುಲ ೈ 6 - ಹರಿ ರಾಯ ಪೌಸ/ ರಂಜಾನ್


                           ಈ ಸಿಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ..

    ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ - ೨ | ಹಿನ ್ನೋಟ,ಮುನ ್ನೋಟ,ನವರುಚಿ - ೩-೬ | ಮಾಡಿ ನ ್ೋಡಿ, ಮನ ಮದ್ುು -೭ | ಮಾಸದ್ ವಯಕ್ತಿ -೮ | ಚಿತ್ರ ಕಾರಂಜಿ -೯ Next Gen ಲ ್ೋಕ,- ೧೦| ಉಪಯುಕಿ ಮಾಹಿತಿ -೧೧-೧೫
                               01
   1   2   3   4   5   6