Page 1 - Jun15 Sinchana_Final
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ                                 Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org ,
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : Sinchana@singara.org                  ¹AZÀ£À
     ಅಧ್ಾಕ್ಷೆಯ ನುಡಿ                            ಸಂಪುಟ ೫, ಸಂಚಿಕೆ ೬, ಜೂನ್ ೨೦೧೫     dÆ£ï wAUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ wAUÀ¼ÀÄ. ªÀÄPÀ̼À gÀeÁ ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÁUÁ¯ÉÆÃl¢AzÀ NqÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà £ÀªÀÄä-
     ¤ªÉÄä®ègÀ £ÉaÑ£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ(¹AUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉ §AzÉà ©qÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À PÁAiÀÄðPÁjà ¸À«ÄwAiÀÄ 2 ªÀµÀðzÀ PÁAiÀiÁðªÀ¢üAiÀÄÄ
     E£ÉßãÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄ°zÉ. £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁjà ¸À«Äw Dj¹ §gÀ°zÉ.
     F JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀPÀÛ ¸Á°£À ¸À«ÄwAiÀÄÄ ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ªÉÊ«zsÀå¥ÀÆtð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸À®Ä ¸ÀvÀvÀ AiÀÄvÀß
     ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÉ. ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÀÆÌ GvÁìºÀ¢AzÀ ¸ÀàA¢¹zÀ PÀ£ÀßrUÀjUÉ £ÁªÀÅ D¨sÁjUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄA¢£À PÁAiÀÄðPÁjÃ
     ¸À«ÄwAiÀÄÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀ J®è AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ¸ÀAWÀzÀ J®è ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ¸ÀºÀPÁgÀ CvÀåUÀvÀå.
     ¸ÀAWÀzÀ CAvÀeÁð® vÁt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ vÁtUÀ¼À «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀÈ¢ÞUÉƽ¸ÀĪÀvÀÛ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. DUÁUÉÎ F vÁtUÀ½UÉ
     ¨sÉÃn ¤ÃqÀÄwÛj. ¤ªÀÄä C¤¹PÉUÀ¼ÀÄ, ¸À®ºÉUÀ½UÉ ¸ÀzÁ ¸ÁéUÀvÀ. F ¨ÁjAiÀÄ ¹AZÀ£À ¸Á»vÀå ¸ÀàzÉðUÀ½UÉ ¤jÃPÉëUÀÆ «ÄÃj §AzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, ¹AUÁgÀ
     ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨ÁjAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ GzÀAiÉÆãÀÄäR ¹AUÀ£ÀßrUÀ §gÀºÀUÁgÀjUÉ ¸ÀÆáwðAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÉAzÀÄ £ÀA©zÉÝêÉ.
     ªÀÄÄAzÉAiÀÄÆ ¤ªÉÄä®ègÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¥ÉÆæÃvÁìºÀ »ÃUÉAiÉÄà EgÀ¯ÉAzÀÄ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
     F J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ AiÀıÀ¹éAiÀiÁUÀĪÀvÀÛ, ¸ÀzÁ PÁ®ªÀÇ ¸ÀAWÀzÀ, ¸ÀAWÀzÀ PÁAiÀÄðPÁjà ¸À«ÄwAiÀÄ ¨É£É߮ĨÁV
     zÀÄrAiÀÄĪÀ £ÀªÀÄä ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀ §¼ÀUÀzÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀ. ºÁUÉAiÉÄà J®è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÆ ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ PÉÊUÉlPÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ°è £ÀªÀÄä
     ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀ zÉÃtÂUÉ CªÀÄÆ®å. F JgÀqÀÄ ªÀUÀðPÀÆÌ £Á£ÀÄ agÀIÄtÂ. ºÉÆgÀ£ÁqÀ°èzÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ eÉÆvÉ ¨ÁAzsÀªÀåzÀ PÉÆAr
     PÀ¼ÀZÀ¢gÀĪÀAvÉ ¸ÀĨsÀzÀæªÁVqÀĪÀvÀÛ ºÉeÉÓ ºÁPÀ°gÀĪÀ ªÀÄÄA§gÀĪÀ £ÀÆvÀ£À PÁAiÀÄðPÁjà ¸À«ÄwUÉ £ÀªÀÄä ºÁ¢ðPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
     »ÃUÉAiÉÄÃ, £ÀªÀÄä, ¤ªÀÄä £ÉaÑ£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÄgÀ) ªÀµÀð ªÀµÀð ¥ÀæªÀ¢üð¹, dUÀwÛ£ÁzÀåAvÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ°è, PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀgÀ°è, vÀ£Àß £À«gÁzÀ
     ²æÃUÀAzsÀzÀ ¥ÀjªÀļÀ ©ÃgÀÄvÁÛ, vÀ£ÀßzÉà DzÀ bÁ¥ÀÄ ªÀÄÆr¸À°, J¯ÉèqÉ ªÀģɪÀiÁvÁUÀ° JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ºÀÈzÀAiÀÄ vÀÄA© ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.
     - «±Á¯ÁQë ªÉÊzÀå, CzsÀåPÉë, PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ(¹AUÀ¥ÀÄgÀ)           PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ 19£Éà ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉAiÀÄÄ EzÉà 27£Éà dÆ£ï 2015, ±À¤ªÁgÀzÀAzÀÄ dgÀÄUÀ°zÉ. ¸ÀAWÀªÀÅ,
           ¸ÀzÀ¸ÀågÉ®ègÀ£ÀÄß ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉUÉ DzÀgÀ¢AzÀ DªÀÄAwæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
     ಸಂಚನ ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತ್ರ
                                   NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ:
                                   ¤ªÀÄä £ÉaÑ£À ‘¹AZÀ£À’ ªÀiÁ¸À ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ
                                   ¸À«ÄwAiÀÄ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸À®Ä EZÉÒ¬ÄzÀÝ°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ
                                   (¹AUÀ¥ÀÄgÀ)zÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß «ÄAZÀAZÉAiÀÄ
                                   ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹.
    ಗಿರೇಶ್ ಜಮದಗಿಿ   ವೆಂಕಟ್    ರೆೇಖಾ ಹೆಗಡೆ
    ಪರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ,
    ಪತ್ರರಕೆ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ
                           ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...


                   ಹಿನ ್ನೋಟ 2-4, 7 | ಸಿಂಗನ್ನಡ ಸುಧ 5-6 | ಪದ-ಜಾಲ 8                               01
   1   2   3   4   5   6