Page 7 - 7. April 2016
P. 7

ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೪, ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೧೬

     £ÀªÀ gÀÄa   - C¤vÀ Vjñï    ಗ ೋಧಿ ಕಿಚಡಿ!
    ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ:

       UÉÆâü - (Broken Wheat) - 2 PÀ¥ï
       ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉÃ¼É - 1 PÀ¥ï
       ªÉÄAvÀå ¸ÉÆ¥ÀÅöà - 1/2 PÀ¥ï
       §mÁt - 1/2 PÀ¥ï
       mÉƪÀiÁåmÉÆà - 1
       ºÀ¹ ªÉÄt¹PÁ¬Ä - 4 jAzÀ 6
       CZÀÑSÁgÀzÀ ¥ÀÅr - 1 ZÀªÀÄZÀ
       fÃjUÉ - 1 ZÀªÀÄZÀ
       JuÉÚ / vÀÄ¥Àà - 3 ZÀªÀÄZÀ
       G¥ÀÅöà - gÀÄaUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ

    ªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£À :
    UÉÆâü ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV vÉƼÉzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀ ¤Ãj£À°è £É£À¹r. PÀÄPÀÌj£À°è £É£À¹zÀ UÉÆâü, ¨ÉüÉ, §mÁtÂ, ªÉÄAvÀå ¸ÉÆ¥ÀÅöà ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ
    ºÀ¹gÀÄ ªÉÄt¹£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ¨ÉìĹ.
    M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Át¯ÉAiÀÄ°è JuÉÚ / vÀÄ¥Àà ºÁQ, fÃjUÉ, ºÀ¹gÀÄ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, ºÉaÑzÀ mÉƪÀiÁåmÉÆ ºÁQ ¨Ár¹. £ÀAvÀgÀ CZÀÑ SÁgÀzÀ ¥ÀÅr, anPÉ Cj²£À,
    gÀÄaUÉ vÀPÀ̵ÀÄÖ G¥ÀÅöà ªÀÄvÀÄÛ PÀÄPÀÌj£À°è ¨ÉìĹzÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ ZÉ£ÁßV «Ä±Àæt ªÀiÁr, PÀÄ¢AiÀÄ° ©r. PÉÆvÀÛA§j ¸ÉÆ¥ÀÅöà ºÁQ M¯É¬ÄAzÀ
    PɼÀV½¹zÀ UÉÆâü QZÀr ¸À«AiÀÄ®Ä ¹zÀÞ.


      ಸದಸಾರ ಪ್ರಿಚಯ        - dAiÀIJæà ¨sÀmï    £ÀªÀĸÁÌgÀ, £Á£ÀÄ ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀ ºÀvÀÄÛªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß ¥ÀÅlÖ ¥ÀjªÁgÀzÉÆA¢UÉ £É¯É¹zÉÝãÉ. EAUÉèAr£À °ªÀgï ¥ÀǮ߰èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ PÉ®¸À
    DPÀµÀðPÀªÁV PÁt¸À®Ä ¨sÁgÀvÀPÉÌ JµÀÄÖ ºÀwÛgÀ«zÉAiÀÄ®è F zÉñÀ J£ÀÄߪÀÅzÉà DVvÀÄÛ.


                         ªÉÄʸÀÆj£À ZÁªÀÄgÁeÉÃAzÀæ zÀȱÀåPÀ¯Á CPÁqÉ«ÄAiÀÄ°è ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è
                         PÀ¯Á¸ÀAgÀPÀëuÁ PÉëÃvÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. eÉÆvÉUÉà £À£Àß ¦æÃwAiÀÄ §gÉAiÀÄĪÀ
                         ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÆß ¥ÁægÀA©ü¹zÉ. ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÅöÈvÀÛ ¥ÀwæPÉUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ¯ÉÃR£À, PÀxÉ, ¥Àæ§AzsÀ
                         §gÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀÄvÉÛãÉ. ªÀiÁªÉÇãÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ £ÀvÀðPÀ ºÁUÀÆ DªÉÆÃ¸ï ¥sÁZÀÆð£ï JA¨ÉgÉqÀÄ
                         EAVèµï PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPÉÌ C£ÀĪÁ¢¹zÉÝãÉ. F JgÀqÀÆ PÀÈwUÀ¼ÀÆ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À bÀAzÀ
                         ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ. F PÀ£ÀßqÀ PÉÊAPÀAiÀÄðzÀ vÀÄrvÀªÉà £Á£ÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ¹PÀ
                         ¥ÀwæPÉ “¹AZÀ£À”zÀ°è ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°è ¸ÀzÀ¸ÉåAiÀiÁUÀ®Ä ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrvÀÄ. ¥Àæw wAUÀ¼ÀÆ
                         ºÉƸÀ ºÉƸÀ ¸ÀÄ®¨sÀ G¥ÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀȺÀ PÀÈvÀåzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ºÀUÀÄgÀUÉƽ¸ÀĪÀ “ªÀiÁr-
                         £ÉÆÃr” PÁ®ªÀiï ¹AZÀ£ÀPÁÌV §gÉAiÀÄÄwÛzÉÝãÉ.

                         ¨É£ÀPÀ PÀ¯Á ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¸ÀA¸ÉÜ JA§ £ÀªÀÄäzÉà ªÀåªÀºÁgÀzÀ ªÀiÁå£ÉÉÃfAUï qÉÊgÉPÀÖgï DVgÀĪÀ
                         £À£Àß ¥Àw ZÀAzÀæºÁ¸À ¨sÀmï ªÀÄÆ®vÀB GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¹zÁÞ¥ÀÅgÀzÀªÀgÀÄ. FUÀ ¸ÁUÀgÀzÀ°è
                         £ÀªÀÄä ªÀÄ£É EzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¤¢ü ¸ÁÌmï ¯ÁåAr£À qÀAr AiÀÄƤªÀ¹ðnAiÀÄ°è ªÉÆzÀ®
                         ªÀµÀðzÀ ¯Á NzÀÄwÛzÁݼÉ. PÀ£ÀßqÀ £É®¢AzÀ zÀÆgÀ«zÀÝgÀÆ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌÈwUÁV QAavï
                         ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀ C©ü¯ÁµÉ ºÉÆA¢zÉÝãÉ. ¹AZÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ EzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀPÉÌ RIJ
                         EzÉ.

                               07
   2   3   4   5   6   7   8   9