Page 6 - 7. April 2016
P. 6

ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೪, ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೧೬

      ಸಿಂಗನನಡ ಸುಧ     ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ï CªÀgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ- ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÁgÀgÀÄ: gÁªÀÄ£Áxï JZï J¸ï

     ¸ÁgÀAV ºÁUÀÄ »AzÀĸÁÛ¤ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÝ UÁAiÀÄPÀ G¸ÁÛzï ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ï

     PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)ªÀÅ EzÉà ¥sɧæªÀj 20gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀÅgÀAzÀgÀ £ÀªÀÄ£À 2016 PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß SIFAS ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ eÉÆvÉUÀÆr DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ.
     ªÉÆzÀ®zsÀðzÀ°è "²æà ¥ÀÅgÀAzÀgÀ £ÀªÀÄ£À" ºÁUÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è »AzÀĸÁÛ¤ ºÁUÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ dÄUÀ¯ï§A¢ "PÀ£ÀPÀ-¥ÀÅgÀAzÀgÀ"
     ²gÉÆãÁªÀÄzÀrAiÀÄ°è G¸ÁÛzï ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ï ªÀÄvÀÄÛ «zÀĶ C²é¤ ¸ÀwñïgÀªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ.
     dÄUÀ¯ï§A¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ (¸ÀªÀÄAiÀÄ: gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 UÀAmÉ) G¸ÁÛzï ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ïgÀªÀgÀ ¨sÉÃnAiÀÄ ¸ÀĪÀuÁðªÀPÁ±À zÉÆgɬÄvÀÄ.
     ªÀÄÈzÀĨsÁ¶ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ¼À ªÀåQÛvÀézÀ G¸ÁÛzï ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ïgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAPÉÆÃZÀ, ©UÀĪÀiÁ£À«®èzÉ F ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ M¦àUÉ PÉÆlÖgÀÄ .
     G¸ÁÛzï ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ïgÀªÀgÉà £ÀªÀĸÁÌgÀ. FUÀµÉÖà dÄUÀ¯ï§A¢ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¢zÉ DzÀgÀÆ F ¨sÉÃnUÉ CªÀPÁ±À PÉÆnÖ¢ÝÃj, C£ÀAvÀ
     ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¤ÃªÀÅ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è §ºÀ¼À ¸Á¢ü¹¢ÝÃj. ¤«ÄäAzÀ PÀ°AiÀĨÉÃPÁVzÀÄÝ §ºÀ¼À¶ÖzÉ. ¸ÀAVÃvÀzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ºÉÃUÉ D¸ÀQÛ §AvÀÄ? AiÀiÁgÀÄ ¤ªÀÄä
     UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ?
     G¸ÁÛzï ¥sÉÊAiÀiÁeï SÁ£ï (G.¥sÉÊ.SÁ): (CªÀgÀ J¯Áè GvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ CZÀÑ zsÁgÀªÁqï PÀ£ÀßqÀzÀ°è)
     £ÀAzÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄ£ÉvÀ£À. £Á£ÀÄ 8£Éà vÀ¯ÉªÀiÁj£ÀªÀ£ÀÄ. ºÀÄnÖzÀÄÝ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è CzÀgÀ®Æè QgÁ£À WÀgÁ£À gÀÆr¹PÉÆArgÀĪÀ PÀÄlÄA§zÀ°è. ¸ÀAVÃvÀ
     £À£ÀUÉ gÀPÀÛUÀvÀªÁV §A¢zÉ. £À£Àß vÁvÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀĺÁgÁdgÀ ºÁUÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀªÁ§gÀ D¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÁgÀAV ªÁzÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ
     4£Éà ªÀµÀð¢AzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀAVÃvÀzÀ°è D¸ÀQÛ EvÀÄÛ. £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÉà £À£Àß ªÉÆzÀ® UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ. £À£Àß ¸ÁzsÀ£É K¤zÉ J®è £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ D²ÃªÁðzÀ.

     G¸ÁÛzï ¸Àgï, ¤ªÀÄä ¸ÀAVÃvÀzÀ PÀ°PÉ §UÉÎ w½¹ ªÀÄvÀÄÛ QgÁ£À WÀgÁ£À ºÉÃUÉ gÀÆr¹PÉÆArj?.
     G.¥sÉÊ.SÁ: ªÉÆzÀ¯Éà ºÉýzÀ ºÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÁvÁªÀgÀt EvÀÄÛ. £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä PÀ°wzÀÄÝ vÀ§®. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ,
     ¥ÀArvï §¸ÀªÀgÁeï ¨ÉArUÉÃj ºÁUÀÄ G¸ÁÛzï ªÀiÁªÀÄįÁ¯ï ¸ÀAUËAPÀgï EªÀgÀ°è PÀ°PÉ. EzÀ®èzÉ DPÁ±ÀªÁt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà PÉüÀÄwÛzÉÝ.
     ªÀÄÄAzÉ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è ¥ÀzÀä «¨sÀƵÀt ¥ÀArvï gÁªÀiï£ÁgÁAiÀÄuï §½ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÉ. QgÁ£À WÀgÁ£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è
     »A¢¤AzÀ®Æ §A¢zÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°èzÁÝUÀ D°WÀgï, gÁªÀiï¥ÀÅgï, eÉÊ¥ÀÅgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁnAiÀiÁ® WÀgÁ£ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÀÆ £Á£ÀÄ ºÉaÑUÉ
     QgÁ£À WÀgÁ£ÀzÀ°è ºÁqÀÄwÛä, C¯ÉèÃö gÁªÀiï¥ÀÅgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁnAiÀiÁ® WÀgÁ£ÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀgÉÃ±É PÁt§ºÀÄzÀÄ.
     ¸Àgï, ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®WÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ, EªÉgÀqÀgÀ°è ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÀÄ EµÀÖ?
     G.¥sÉÊ.SÁ: £Á£ÀÄ PÀ°wzÉÝà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ CzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ CzÉà ºÉaÑUÉ »r¸ÉÆÃzÀÄ. PÉ®ªÉǪÉÄä ¸À©üPÀgÀ MvÁÛAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ®WÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ
     ¸ÀAVÃvÀ PÉ®ªÉǪÉÄä ºÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÉÛ. J®ègÀ£ÀÄß ªÉÄaѸÀPÁÌUÉÆîè. D zÉêÀjUÉƸÀÌgÀ ºÁqÉÆzÀÄ £Á£ÀÄ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ £À£ÀUÉ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß
     ºÁqÀ®Ä §ºÀ¼À EµÀÖ.


                            G¸ÁÛzï ¸Àgï, ¤ªÀÄUÉ vÀÄA§ ªÉÄZÀÄѪÀ gÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ?
                            G.¥sÉÊ.SÁ: AiÀĪÀÄ£ï, ªÀiÁ¯ïPË£ïì £À£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄzÀ PÉÆqÀĪÀAvÀºÀ gÁUÀ.

                            ¸Àgï, ¸ÀAVÃvÀªÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀj¸ÀÄvÁÛ E¢ÝÃgÀ?
                            G.¥sÉÊ.SÁ: ¥Àæw¢£À 4 jAzÀ 5 UÀAmÉ C¨sÁå¸À ªÀiÁrÛ¤. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22
                            ªÀµÀð¢AzÀ  ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ PÉÆaÑ£ï£À°è ¸ÀAVÃvÀzÀ ²PÀëtzÀ°è
                            vÉÆqÀVzÉÝãÉ.


     G¸ÁÛzï ¸Àgï, ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ ¨sÉÃnAiÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ºÉÃVvÀÄÛ?
     G.¥sÉÊ.SÁ: £Á£ÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ C£ÉÃPÀ gÁµÀÖçUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÉÝãÉ. ¹AUÀ¥ÀÅgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ EzÉà ªÉÆzÀ® ¸À® DzÀÝjAzÀ C«¸ÀägÀtÂÃAiÀÄ CAvÀ
     ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ®Æè "²æà ¥ÀÅgÀAzÀgÀ £ÀªÀÄ£À" ºÁUÀÄ dÄUÀ¯ï§A¢ "PÀ£ÀPÀ-¥ÀÅgÀAzÀgÀ" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ ªÀÄgÉAiÀįÁgÀzÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÀAeÉ.
     E£ÉÆßAzÀÄ «±ÉõÀ K£ÉAzÀgÉ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸À¥sóÀðgÁeóïUÉ EzÉà ªÉÆzÀ® «zÉñÀ ¥ÀæAiÀiÁt. CªÀ¤UÀÆ EzÉÆAzÀÄ CZÀѽAiÀÄzÀ ¸À«£É£À¥ÀÅ.

     G¸ÁÛzï ¸Àgï, ¸ÀªÀÄAiÀĪÁUÀÛ EzÉ. PÉÆ£ÉAiÀÄ ¥Àæ±Éß. AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉUÉ ¤ªÀÄä ¸ÀAzÉñÀ K£ÀÄ?
     G.¥sÉÊ.SÁ: AiÀıÀ¸ÀÄì ¸ÀÄ®¨sÀªÁV §gÉÆâ®è, PÀpt ±ÀæªÀÄ CvÀåUÀvÀå. FUÀ CªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ EzÉ DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.
     ¸ÀAVÃvÀ M°AiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¸ÁzsÀ£É CvÀåUÀvÀå. ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
     ¥Àæ¹zÀÝ ¸ÁgÀAVªÁzÀPÀ, »AzÀƸÁÛ¤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀzÀ ¸ÁzsÀPÀgÉÆqÀ£É £ÀqÉzÀ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ ºÉÆÃzÀzÉÝ CjªÁUÀ°®è. F ¸ÀA¨sÁµÀuÉ
     ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ ºÉÆwÛUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ 11gÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ. ±ÀĨsÀgÁwæAiÀÄ ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÉÆA¢UÉ F ¨sÉÃn ªÀÄÄPÁÛAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ.
     ¸ÀAzÀ±Àð£À ¢£ÁAPÀ: 20 ¥sóɧæªÀj 2016


                               06
   1   2   3   4   5   6   7   8   9