Page 5 - 7. April 2016
P. 5

ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೪, ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೧೬

     ªÀiÁr £ÉÆÃr - dAiÀIJæà ¨sÀmï               ªÀÄ£É ªÀÄzÀÄÝ  - ¸ÉßúÀ®vÀ


     C®Æå«Ä¤AiÀĪÀiï ¥sÁ¬Ä¯ï £À PÀªÀiÁ¯ï!           UÀAl®Ä £ÉÆêÀÅ     CgÉ, EzÉäzÀÄ CAzÉÆÌqÁæ..?, NzÁÛ ºÉÆÃV ¤ªÉÄÎà UÉÆvÁÛUÀÄvÉÛ, §qÀ¥Á¬Ä  1. ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¤ÃjUÉ G¥ÀÅöà ¨Égɹ UÀAl®Ä UÀ®§j¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ
     C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥sÁ¬Ä¯ï JµÉÖ¯Áè PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄvÉÛ CAvÀ.     (gargle) UÀAl®Ä £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ. EzÀPÉÌ MAzÀÄ
                                   anPÉ  Cj²£ÀzÀ¥ÀÅr  ¨Égɹ  ¢£ÀPÉÌ  4-5  ¨Áj
     1. ¥ÁvÉæ vÀ¼À »rzÀÄ C¸ÀºÀåªÁVzÁÝUÀ vÀPÀët C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥sÁ¬Ä¯ï  G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ²ÃWÀæ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ.
      ¸Àé®à ºÀjzÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁr (PÉÆÃ¥À §AzÁUÀ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ :), ªÀÄvÀÄÛ  2. MAzÀÄ PÀ¥ï ¨ÉZÀÑ£ÉAiÀÄ ¤ÃjUÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ¨Égɹ
      ºÀjzÀµÉÖ PÉÆÃ¥À¢AzÀ CxÀªÁ ±ÁAvÀªÁV, ºÉÃUÁzÀgÀÆ MnÖ£À°è vÀ¼À  ¸Éë¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀAl®Ä PÉgÉvÀ¢AzÀ GAmÁUÀĪÀ UÀAl®Ä
      »rzÀ ¥ÁvÉæ GfÓ vÉƼɬÄj. ¥ÁvÉæ xÀ¼À xÀ¼À.         £ÉÆêÀÅ ±ÀªÀÄ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
     2. ¨sÁj UÁvÀæzÀ ¸ÉÆÃ¥sÁ PÀÄaðUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀqɬÄAzÀ E£ÉÆßAzÀÄ  3. CzsÀð PÀ¥ï ¤ÃjUÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ D¥À¯ï ¹qÀgï «£ÉUÀgï
      PÀqÉUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥sÁ¬Ä¯ï£ÀÄß £Á®ÄÌ ªÀÄrPÉ ªÀiÁr
                                   (Apple cider vinegar) ¨Égɹ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÆ UÀAl®Ä
      ªÀÄr¹ ¤ªÀÄä ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÁ°UÉ ¸ÀÄwÛ. DªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀæAvÀ ¸À°
                                   £ÉÆëUÉ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¤A¨ÉgÀ¸À ºÁUÀÆ
      øÁV eÁgÀÄvÉÛ PÀÄað, ªÉÄÃdÄ, ¸ÉÆÃ¥sÁ J®è. £É®PÀÆÌ VÃgÀÄ ¥ÁgÀÄ
                                   eÉãÀÄvÀÄ¥ÀàªÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¨ÉgɹPÉƼÀÀÄzÀÄ.
      DUÀĪÀ UÉÆÃf®è.
                                 4. ºÀ¹ ¨É¼ÀÄî½î J¸À¼À£ÀÄß zÀªÀqÉAiÀÄ°è MvÀÛj¹ CzÀgÀ gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß
     3. ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀvÀÛj ªÉÆAqÁV CzÀgÀ°è K£ÀÆ PÀvÀÛj¸ÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀå JAzÀÄ
                                   »ÃgÀĪÀÅzÀjAzÀ CxÀªÁ PÉ®ªÀÅ J¸À¼ÀÄ ¨É¼ÀÄî½îAiÀÄ£ÀÄß dfÓ gÀ¸À
      ªÀÄƯÉUÉ ©¸ÁQzÀÝgÉ E°è PÉý. MAzÀµÀÄÖ C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥sÁ¬Ä¯ï
                                   vÉUÉzÀÄ CzÀPÉÌ eÉãÀÄvÀÄ¥Àà ¸ÉÃj¹ PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ UÀAl®Ä
      £ÀÄß CqÀØqÀØ, GzÀÄÝzÀÝ ºÉÃUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ D ªÉÆAqÀÄ PÀvÀÛjAiÀÄ°è PÀvÀÛj¹.
                                   £ÉÆë¤AzÀ ²ÃWÀæªÁV G¥À±ÀªÀÄ£À ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ.
      ¤ªÀÄUÉ ¨ÉøÀgÀ §AzÁUÀ ¤°è¹ (MAzÀÄ JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ¤«ÄµÀ
                                 5.  MAzÀÄ ¯ÉÆÃl ©¹ ¤ÃjUÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀzÀµÀÄÖ ZÀPÉÌ ¥ÀÅr,
      ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸ÁPÀÄ). FUÀ ¤ªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀvÀÛj ªÀÄvÉÛ ªÉÆzÀ°£ÀAvÉ
                                   PÁ¼ÀĪÉÄt¹£À¥ÀÅr ºÁUÀÆ CzsÀð ZÀªÀÄZÀzÀµÀÄÖ K®QÌ¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß
      ºÀjvÀªÁV K£ÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ PÀvÀÛj¸À®Ä gÉr. EzÀÄ C®Æå«Ä¤AiÀÄA
                                   ¨Égɹ. F «Ä±Àæt ¨ÉZÀÑUÁzÀ ªÉÄÃ¯É ±ÉÆâü¹ D ¤Ãj¤AzÀ
      ¥sÁ¬Ä¯ï £À PÀªÀiÁ¯ï C®èªÉÃ?
                                   UÀAl®Ä UÀ®§j¸À¨ÉÃPÀÄ. »ÃUÉ ¢£ÀPÉÌ 2-3 ¨Áj
     4. §mÉÖ E¹Ûç ªÀiÁqÀĪÁUÀ LgÀ£ï ¨ÉÆÃqÀð£À PÀªÀgï vÉUÉzÀÄ
                                   ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ  ²ÃvÀzÀ  UÀAl®Ä£ÉÆêÀÅ  ²ÃWÀæªÁV
      C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥sÁ¬Ä¯ï £ÀÄß ¤ÃmÁV ºÀgÀr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀªÀgï
                                   PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
      ºÁQ FUÀ E¹Ûç ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr. §mÉÖ ªÉÆzÀ°VAvÀ ZÉ£ÁßV ¥Éæ¸ï
                                 6. MAzÀÄ ¯ÉÆÃl ©¹ºÁ°UÉ MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ Cj²£À¥ÀÅr ºÁUÀÆ
      DVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr RIJ ¥Àr. ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ
                                   MAzÀÄ ZÀªÀÄZÀ PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¹£À¥ÀÅrAiÀÄ£ÀÄß ¨Égɹ PÀÄ¢¹
      “ªÀiÁr-£ÉÆÃr”  AiÉÆA¢UÉ  ¨sÉÃnAiÀiÁUÉÆÃt.  C°èAiÀĪÀgÉUÉ
                                   PÀÄrAiÀÄĪÀÅzÀÄ ²ÃvÀzÀ UÀAl®Ä£ÉÆëUÉ M¼ÉîAiÀÄ ªÀÄzÀÄÝ.
      C®Æå«Ä¤AiÀÄA ¥sÁ¬Ä¯ï G¥ÀAiÉÆÃUÀ K£É¯Áè EzÉ £ÉÆÃr,
                                 7. MAzÀÄ zÁ½A¨ÉºÀtÂÚ£À ¹¥ÉàAiÀÄ£ÀÄß (ºÀ¹/Mt) 3-4 ¯ÉÆÃl
      C©ü¥ÁæAiÀÄ w½¹.
                                   ¤Ãj£À°è PÀÄ¢¹. F «Ä±Àæt¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ 3-4¨Áj UÀAl®Ä

                                   UÀ®§j¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀAl®Ä£ÉÆêÀÅ ¨ÉÃUÀ G¥À±ÀªÀÄ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.
                                   F PÀµÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¸Éë¸À®Æ§ºÀÄzÀÄ.

                               05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9