Page 3 - 7. April 2016
P. 3

ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೪, ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೧೬
    ಸಿಂಘದ ಕಾಯಚಕರಮಗಳ ಮುನ್ ್ನೀಟ


    LISHA Festival ( LITTLE INDIA SHOPKEEPERS AND HERITAGE ASSOCIATION)
    ¥Àæwà ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ PÀÆqÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ DZÀgÀuÉAiÀÄÄ F ªÀµÀð Indian Cultural Fiesta (ICF) JAzÀÄ DZÀj¸À¯ÁUÀÄwÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ
    ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ) EzÀgÀ°è ¸ÀQæÃAiÀĪÁV ¥Á¯ÉÆμÀÄîwÛzÉ JA§ÄzÀÄ ¸ÀAWÀPÉÌ ºÉªÉÄäAiÀÄ «µÀAiÀÄ. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À F ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ°è K¦æ¯ï 14gÀAzÀÄ
    ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀÄ EvÀgÉ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÉÃj DZÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ K¦æ¯ï 15gÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)ªÀÅ ²æà ¥ÀªÀ£ï eÉÆö,
    ²æêÀÄw gÀÆ¥À PÀÄ®PÀtÂð, ²æà gÀ«PÀĪÀiÁgï ¥Àæ¨sÁPÀgÀ, ²æêÀÄw £ÀA¢¤ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªï, ²æêÀÄw ¸ÉßúÀ gÁªï, ²æà «£ÀAiÀiï ºÁUÀÆ ²æà D¢vÀå
    gÀAUÀ£Áxï CªÀgÀ vÀAqÀ ªÀĺÁ£ï ªÀåQÛUÀ¼ÁzÀ ¨sÀPÀÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À, PÁæAwPÁj §¸ÀªÀtÚ, QæPÉlgï gÁºÀÄ¯ï zÁæ«qï, «ÃgÀ ªÀÄ»¼É M£ÀPÉ N§ªÀé ªÀÄvÀÄÛ
    ¸Àgï.JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå CªÀgÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ©A©¸ÀĪÀ ªÀÄÄSÁ©ü£ÀAiÀĪÀ£ÀÄß C©ü£À¬Ä¸À°zÁÝgÉ.
    J¯Áè ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀÄ EzÀgÀ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß AiÀıÀ¹éUÉƽ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃgÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.
    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ EAwªÉ,
       Singannadiga Community Gathering:
       14th April 2016, 7.30 pm, Field bounded by Clive Street & Upp Dickson Road, Singapore
       Indian Cultural Fiesta:
       15th April 2016, 6.30 pm, Pedestrian Mall @ Campbell Lane, Singapore

    AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

    F ¨Áj PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)ªÀÅ PÀ¯ÁgÀ¹PÀjUÉ gÀ¸ÀzËvÀt ¤ÃqÀĪÀ, PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀ¯Á ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è CvÀåAvÀ ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ «±ÉõÀ
    AiÀÄPÀëUÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ “AiÀÄPÀë¹j” AiÀÄ£ÀÄß ªÉÄà 21, 2016 £ÉÃ(±À¤ªÁgÀ)zÀAzÀÄ ¤ªÀÄäªÀÄÄAzÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÉ. AiÀiÁf AiÀÄPÀë «ÄvÀæ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ
    ¥ÀÇtðZÀAzÀæ AiÀÄPÀë PÀ¯Á ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀÀªÀgÀÄ - «±Àé±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ²µÀÖgÀPÀëuÉ JA§ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÁgÀĪÀ "PÀȵÀÚ¸ÀAzsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ UÀzÁAiÀÄÄzÀÞ" PÀxÁ£ÀPÀªÀ£ÀÄß
    C©ü£À¬Ä¸À°zÁÝgÉ.

    PÀxÁ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæzÀ°è ¥ÀÇtðZÀAzÀæ AiÀÄPÀë PÀ¯Á ¥ÀæwµÁ×£ÀzÀ ¸ÀA¸ÁÜ¥ÀPÀÀ, AiÀÄPÀëgÀAUÀzÀ C¥ÀǪÀð ªÉÄÃgÀÄ PÀ¯Á«zÀgÁzÀ ²æà PÉÆAqÀzÀPÀĽ
    gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §qÀUÀÄwlÄÖ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ CUÀæªÀiÁ£Àå PÀ¯Á«zÀgÁV, ¥ËgÁtÂPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ UÀAqÀÄ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ vÀ£ÀßzÉà ±ÉÊ°AiÀÄ°è fêÀvÀÄA©,
    ¥ËgÁtÂPÀ ºÁUÀÆ DzsÀĤPÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ ªÀģɪÀiÁvÁzÀ §¼ÀÆÌgÀÄ PÀȵÀÚ AiÀiÁfAiÀĪÀgÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ.

    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ «ªÀgÀUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢£À ¥ÀÅlzÀ ©üwÛ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr.

    AiÀÄPÀëUÁ£À ªÉõÀÀUÀ¼À°è,
       ²æà PÉÆAqÀzÀPÀĽ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉ                   ²æà §¼ÀÆÌgÀÄ PÀȵÀÚ AiÀiÁfAiÀĪÀgÀÄ                               03
   1   2   3   4   5   6   7   8