Page 1 - 7. April 2016
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ












    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : sinchana@singara.org


    ಸಿಂಪಾದಕಿೀಯ                               ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೪, ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೧೬


    EgÀĪÀÅzÉÆAzÉà ¨sÀÆ«Ä....!!                                    ಸಿಂಚನ
    C¨Áâ JAxÁ ¸ÉSÉ..!! MAzÀÄ ªÀļÉAiÀiÁzÀÆæ §gÀ¨ÁgÀzÉ? ºÀÄ®Äè, VqÀUÀ¼É¯Áè MtV ºÉÆÃAiÀÄÄÛ..EªÉ®èªÀÇ PÀ¼ÉzÀ PÉ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ½AzÀ  ಸಿಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ
    £ÁªÉ®ègÀÆ C£ÀĨsÀ«¹ UÉÆtUÀÄwÛgÀĪÀ ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ. vÀA¥ÀÅ ¥Á¤ÃAiÀÄ PÀÄrzÀÄ, Kgï PÀArñÀ£ï ºÁQPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄ,
    DzÀgÉ E¢µÉÖà ¸ÁPÉÃ? PÁgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjºÁgÀzÀ §UÉÎ AiÉÆÃa¸À ¨ÉÃqÀªÉÃ?

    1969gÀ°è PÁå°¥ÉÇäðAiÀiÁzÀ°è CUÁzsÀ JuÉÚ ¸ÉÆÃjPɬÄAzÀ DzÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ½AzÀ ¥ÉæÃjvÀgÁV, «¸Á̤ì£ï gÁdåzÀ ¸É£ÉÃlgï
                      UɯÁqïð £É®ì£ï CªÀgÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä 1970

                      K¦æ¯ï 22gÀAzÀÄ “Cxïð qÉÔ DZÀj¸À®Ä ¤zsÀðj¹zÁUÀ 250,000 d£ÀgÀÄ
                      gÁå°AiÀÄ°è  ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. FUÀ 192 zÉñÀUÀ¼ÀÄ “Cxïð qÉÔAiÀÄ£ÀÄß
                                                    ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್
                      ¨ÉA§°¹ CxÀðUÀ©üðvÀªÁV F ¢£ÀªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉ. ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ  ಪ್ರಧಾನ ಸಿಂಪಾದಕಿ
                      DZÀgÀuɬÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ C¸ÁzsÀå. £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄQ£À°è
                      ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ  ¥ÀÇgÀPÀªÁzÀ,  ªÁvÁªÀgÀtzÀ  ºÁ¤AiÀÄ£ÀÄß  vÀqÉAiÀÄĪÀAvÀ
                      C¨sÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄð¥Àj¹Üw §A¢zÉ. vÀA¥ÁV ºÀ¹j¤AzÀ
                      PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä ©¹AiÀÄÄUÀļÀĪÀ UÉÆüÀªÁUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ.

                      ªÁvÁªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ PÁ§ð£ï qÉÊDPÉìöÊqï, «ÄÃxÉÃ£ï E£ÀÆß ªÀÄÄAvÁzÀ
                      «µÀAiÀÄÄPÀÛ C¤®UÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄîàzÀgÀ¢AzÀ ©¹ºÉÆUÉ ºÉÆgÀUÉ  ವ ಿಂಕಟ್

                      ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÁ¥À ºÉaÑzÀAvɯÁè »ªÀÄUÀqÉØUÀ¼ÀÄ PÀgÀV
                      ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è ¤Ãj£À ªÀÄlÖ KgÀÄwÛzÉ, ¸ÀªÀÄÄzÀæ vÀlzÀ°ègÀĪÀ J¯Áè ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è,
    ¥ÀæªÁºÀ ªÀÄvÀÄÛ ©gÀÄUÁ½UÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ PÀgÁªÀ½ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ C¥ÁAiÀÄzÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÁV ªÀiÁ¥ÀðnÖªÉ. ªÀÄÄA§gÀĪÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è
    ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ vÁ¥À¢AzÀ 50% d® ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ MtVºÉÆÃUÀ°ªÉ. ºÀ¹j¤AzÀ PÀAUÉƽ¸ÀÄwÛzÀÝ ¨sÀÆ«Ä §AdgÁUÀ°zÉ. F J¯Áè ¥ÀæPÀÈw
    «PÉÆÃ¥ÀUÀ½AzÀ 2050gÀ ºÉÆwÛUÉ ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ DºÁgÀ PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀ°zÉ.

    £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼À Gdé® ¨sÀ«µÀåPÁÌV CªÀjUÉ CvÀÄåvÀÛªÀÄ «zÁå¨sÁå¸À, ¨ÁåAQ£À°è G½vÁAiÀÄ, J¯Áè ¸ËPÀAiÀÄð«gÀĪÀ ªÀÄ£É,
                                                    ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್
    zÀĨÁj ¸ÉÊlÄ J¯Áè ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ°è JµÀÄÖ ªÀå¸ÀÛgÁVzÉÝêÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄä ªÁvÁªÀgÀtzÀ¯ÁèUÀÄwÛgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ
    ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¢ªÀå ¤®ðPÀë÷åzÀ°èzÉÝêÉ. FUÀ JZÉÑvÀÄÛPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ vÀÄvÀÄð ¥Àj¹Üw §A¢zÉ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä
    PÀ®Ä¶vÀUÉƼÀîzÀ ¤ÃgÀÄ, G¹gÁqÀ®Ä ¸ÀéZÀÒ UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ G½¸À®Ä DºÁgÀªÉà E®è¢zÀÝgÉ ¨sÀ«µÀå J°èzÉ? F ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è
    ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àæw ªÀåQÛ vÀ£Àß dªÁ¨ÁÝj CjvÀÄ ¨sÀÄ«AiÀÄ G½«UÉ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¢zÀÝ°è «£Á±À ¤²ÑvÀ.

    §¤ß, EzÉà K¦æ¯ï 22gÀAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ G½«UÉ ¸ÀQæAiÀĪÁV ±ÀæªÀĪÀ»¸ÀĪÀ ¥Àt vÉÆlÄÖ £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À
    ¦Ã½UÉAiÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÉÆÃt.                               ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್
                                                   ಪ್ತಿರಕ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ



                ಏಪ್ರಿಲ್ 22 - ಹನ್ುಮಾನ್ ಜಯಿಂತಿ       ಮೋ 1 - ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣ .
     «±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
                ಏಪ್ರಿಲ್ 25 - ಸಿಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ       ಮೋ 9 - ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೋಯಾ



                           ಈ ಸಿಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ..

   ಹಿನ ್ನೋಟ,ಮುನ ್ನೋಟ ೨-೪| ಮಾಡಿ ನ ್ೋಡಿ, ಮನ ಮದ್ುು -೫ | ಸಿಂಗನ್ನಡ ಸುಧ -೬ | ನ್ವರುಚಿ, ಸದ್ಸಯರ ಪರಿಚಯ-೭| ಮಾಸದ್ ವಯಕ್ತಿ -೮ | Next Gen ಲ ್ೋಕ -೯
                               01
   1   2   3   4   5   6