ಸಿಂಗಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ೨೦೧೭ - Singara Magazine 2017
Kannada Sangha (Singapore) invites articles for Singara 2017 Magazine

Dear Kannada Sangha (Singapore) Members,
Here is an opportunity to showcase your writing talent!! Kannada Sangha (Singapore) is planning for the publication of Singara 2017 magazine. You are hereby invited to send articles, poems, anecdotes, puzzles, travelogue, humour, limericks, short stories, interesting information, quotes etc. The articles can be on any of the following subjects:

Our frequent Events

  • Kannada Kali
  • Swaraoke - Karaoke
  • Banni Maathadona

Singara Utsava 2017

ಯುಗಾದಿಯ ಸುಸಂಧರ್ಭವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಿಂಗಪುರ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಿಂಗಾರ ಉತ್ಸವ-೨೦೧೭.

Kannada Sangha (Singapore) proudly presents 'Singara Utsava - 2017' on 15th April 2017 (Saturday) to celebrate the occasion of Yugadi.

An evening full of entertainment filled with cultural activities from members of Kannada Sangha (Singapore) and their immediate family members. Singara Utsava is one of the most popular events organized by Kannada Sangha to encourage and give opportunity to its members to showcase their talents. This event is open to both adults and children.

The theme of this year's Singara Utsava is
 
ಹಳ್ಳೀಲಿ - ಪೇಟೇಲಿ
Halleeli - Peteli

(ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಿತಿರುವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು... ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ!!!)


Supporting Partners

Photos

Powered by flickr embed.

Videos