Page 1 - 2. September 2016
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : sinchana@singara.org


    ಸಿಂಪಾದಕಿೀಯ                               ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೯, ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್, ೨೦೧೬


    £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ) 20£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§âzÀ ¸ÀAvÀ¸À, ¸ÀA¨sÀæªÀÄ,           ಸಿಂಚನ
                                                   ಸಿಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ
    £ÀªÀÄä £ÁqÀ£ÀÄß ©lÖ £ÀAvÀgÀ, ºÉÆgÀ zÉñÀzÀ°è, ºÉƸÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è, ºÉƸÀ ¨sÁµÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉƸÀ jÃwAiÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀ
    ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è F J®è ºÉƸÀzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß fêÀAvÀªÁVlÄÖ, CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀÅzÀÄ
    ¸ÀtÚ PÁAiÀÄðªÉãÀÄ C®è. CzÉÆAzÀÄ ªÀĺÀvÀÛgÀªÁzÀ ¸ÀªÁ®Ä. ¸ÀªÁ®£ÀÄß ¸ÀªÀÄxÀðªÁV JzÀÄj¸À®Ä £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß
    fêÀAvÀªÁVqÀ®Ä £ÁªÀÅ PÀAqÀÄPÉÆAqÀ GvÀÛgÀªÉà F ¨sÁµÁ ¸ÀAWÀ/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ. C£ÉÃPÀ ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌgÀ GvÁìºÀ, §zÀÝvÉ, ¸ÉêÁ
    ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ, QæAiÀiÁ²Ã®vÉ, ºÉÆuÉUÁjPÉUÀ¼À zÉÆåÃvÀPÀªÁV ¸ÀAWÀ/

    ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀAWÀ/¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ K¥Àðr¸ÀĪÀ
    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ C©ügÀÄa ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwUÀ¼À             ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್
    ¸ÁªÀÄxÀðå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀgÉ, CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ              ಪ್ರಧಾನ ಸಿಂಪಾದಕಿ
    ªÀÄlÖzÀ°è £ÀqɸÀĪÀ ¸ÀªÀiÁªÉñÀ,¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ DAiÀiÁ ¸ÀAWÀ/PÀÆlzÀ ¨sÀzÀæ
    §Ä£Á¢AiÀÄ£ÀÆß, ¨É¼ÉzÀ «±Á®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀl£Á ±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß
    ¥Àæw©A©¸ÀÄvÀÛzÉ.

    £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ(¹AUÀ¥ÀÅgÀ) 1996gÀ°è C¢üPÀÈvÀªÁV £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹,
    ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ ªÀÄ£ÀzÀ°è D¼ÀªÁV ¨ÉÃgÀÆj, EvÀgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ
    ¸ÀAWÀUÀ¼ÉÆA¢UÀÆ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀ/ SÁ¸ÀV ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÉÆA¢UÀÆ C£ÉÃPÀ                 ವ ಿಂಕಟ್
    PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß dAnAiÀiÁV DAiÉÆÃf¸ÀÄvÁÛ «±Á®ªÁV J®ègÀÆ
    ªÉÄZÀÄѪÀAvÉ ¨É¼É¢zÉ. PÀ¼ÉzÀ 19 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ), ¹AUÀ£ÀßrUÀjUÉ C¥Àj«ÄvÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, ªÉÊZÁjPÀ
    ««zÉÆÃzÉÝñÀzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß K¥Àðr¸ÀÄwÛgÀĪÀÅ®èzÉà ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ ¥Àæw¨sÉUÉ ºÀ®ªÀÅ §UÉAiÀÄ°è  ªÉâPÉ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컹
    ¥ÉÇö¹zÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ C£ÉÃPÀ ºÉ¸ÀgÁAvÀ PÀ¯Á«zÀgÀ£ÀÆß, UÀtågÀ£ÀÆß, PÀ¯ÁvÀAqÀUÀ¼À£ÀÆß E°èUÉ PÀgɹ, ««zsÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß
    £Àqɹ d£Á£ÀÄgÁVAiÀiÁVzÉ.

    £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)zÀ 20£ÉAiÀÄ ºÀÄlÄÖºÀ§âªÀ£ÀÄß «dÈA¨sÀuɬÄAzÀ DZÀj¸À®Ä, EzÉà CPÉÆÖçgï29 ºÁUÀÆ CPÉÆÖçgï  ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್
    30 gÀAzÀÄ "¹AUÁgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀªÉÄäüÀ£À"ªÀ£ÀÄß §ÈºÀvï ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ. EAvÀºÀÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ
    ¸ÀAWÀl£ÉUÉ ±ÀQÛ vÀÄA© ¸ÁéªÀ®A© fêÀ£ÀPÉÌ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃrzÀgÉ, £ÀÆgÁgÀÄ PÀ£ÀßrUÀgÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ ºÁUÀÆ «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ «±Àé
    PÀ£ÀßrUÀgÀ ¨ÁAzsÀªÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉaѸÀÄvÀÛªÉ.
    ¹AUÀ£ÀßrUÀgÉ §¤ß, ¤ªÀÄä PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)zÀ 20£É ºÀÄlÄÖºÀ§âªÀ£ÀÄß ºÉªÉÄä¬ÄAzÀ J®ègÀÆ MªÀÄä£À ¢AzÀ PÀ¯ÉvÀÄ, PÀ£ÀßqÀ
    ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß MmÁÖV ªÉÄgɹ, J®ègÀÆ ZÀ¥Áà¼É vÀnÖ vÀ¯ÉzÀÆUÀĪÀAvÉ DZÀj¸ÉÆÃt. E£ÀÄß ¹AUÀ¥ÀÇgï ¥Á°mÉQßPï
    ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è CPÉÆÖçgï29,30 gÀAzÀÄ ¨sÉÃnAiÀiÁUÉÆÃt.                      ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್
    £ÀªÀĸÁÌgÀ.                                          ಪ್ತಿರಕ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ              ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ 16 - ಸಿಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ,  ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2 - ಗಾಿಂದಿ ಜಯಿಂತಿ,  ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 10 - ಮಹಾ ನ್ವ್ಮಿ/ಆಯುಧ ಪೂಜ ,
    ವಿಶ ೀಷ ದಿನಗಳು
              ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್ 30 - ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ ಯ,  ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 9 - ದ್ುಗಾಿಷ್ಟಮಿ,  ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 11 - ವಿಜಯ ದ್ಶಮಿ


                           ಈ ಸಿಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ..

     ಹಿನ ್ನೋಟ, ಮುನ ್ನೋಟ, -೨-೫ | ಸಿಂಗನ್ನಡ ಸುಧ -೬- | ಮಾಡಿ ನ ್ೋಡಿ, ಮನ ಮದ್ುು - ೭ | ಮಾಸದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ -೮ | Next Gen ಲ ್ೋಕ –೯
                               01
   1   2   3   4   5   6