Page 1 - Sinchana KSS
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org ,
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : Sinchana@singara.org                  ¹AZÀ£À
    ಸಂಪಾದಕೀಯ                             ಸಿಂಪುಟ ೫, ಸಿಂಚಕ ೯, ಸ ಪ ಟಿಂಬರ್, ೨೦೧೫    ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸À §AvÉAzÀgÉ ºÀ§âUÀ¼À ¸ÀgÀªÀiÁ¯É §AzÀAvÉ, MAzÀÄ ºÀ§âzÀ UÀr©r ªÀÄÄV¬ÄvÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ¯Éà E£ÉÆßAzÀÄ ºÀ§âzÀ vÀAiÀiÁj ±ÀÄgÀÄ. UÀAqÀ¸ÀgÀÄ eÉéUÉ
    PÀvÀÛj JAzÀÄ UÉÆtUÀÄwÛzÀÝgÉ ºÉAUÀ¸ÀjUÉ GvÀÛgÀ ºÉüÀ®Æ ¥ÀÅgÀĸÉÆwÛ®è. AiÀiÁªÀ ºÀ§âPÉÌ AiÀiÁªÀ CrUÉ, ¹» J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉà ªÀÄÄRåªÁV GqÀÄUÉ, vÉÆqÀÄUÉ
    ªÀÄvÀÄÛ MqÀªÉUÀ¼À ¤zsÁðgÀUÀ¼ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. MnÖ£À°è J®ègÀ ¨ÁV® ªÀÄÄAzÉ vÉÆÃgÀt, ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ WÀªÀÄWÀªÀÄ.
    £ÀªÀÄä F ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ¸ÀqÀUÀgÀzÉÆA¢UÉ £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÆß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄvÀÛªÉ.
    PÀ¼ÉzÀ 8/10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄäAxÀ ¥ÀgÀzÉòUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÁAUÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄgÉvÀgÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉ
    vÀ¦à ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ,..! £ÀAvÀgÀ ¸ÉßûvÀjAzÀ¯ÉÆà CxÀªÁ HjUÉ ¥ÉÇãÁ¬Ä¹zÀUÀ¯ÉÆà «µÀAiÀÄ w½zÀÄ
    vÀ¦àvÀ¸ÀÜgÀAvÉ ¥ÉÃZÁqÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, E£ÉÆßAzÀÄ PÀqÉ PÀæªÀħzÀÞªÁV ºÀ§â ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ®Æ £ÉgÉ
    ºÉÆgÉAiÀÄ°è ºÀ§âzÀ ªÁvÁªÀgÀt«®èzÉ J¯Áè ¸À¥Éà C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ FUÀ WhatsApp, Twitter, Facebook
    ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ªÀiÁ»wAiÉÆA¢UÉ ¸ÀqÀUÀgÀªÀ£ÀÆß ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ vÀ®Ä¦¸ÀÄwÛzÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ
    ºÀ§âPÁÌV §AzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, CzÀgÀ Rjâ, ¥ÀÇeÉ, C®APÁgÀ, CrUÉ, §AzÀ £ÉAlgÀÄ AiÀiÁ ¸ÉßûvÀgÀÄ »ÃUÉ
    ¥Àæw ¤«ÄµÀzÀ ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ gÀªÁ£ÉAiÀiÁV J¯Áè MnÖUÉà ¸ÉÃj ºÀ§â ªÀiÁrzÀ ¨sÁªÀ£É §gÀĪÀAvÁVzÉ.
    MnÖ£À°è F ¸ÀÄ¢Ý ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ d£À¦æAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃVAiÀiÁV ºÀ§â ºÀj¢£ÀUÀ¼ÀÄ J¯ÉèqÉAiÀÄÆ
    ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ DZÀj¸À®Ä ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ. F vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀzÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß
    DZÀj¸ÉÆÃt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉAiÀĪÀgÀÆ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä
    £ÉgÀªÁUÉÆÃt.
    F wAUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÁV ‘Next Gen ¯ÉÆÃPÀ’ JA§ ºÉƸÀ «¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉÝêÉ. ¤ÃªÀÇ N¢
    D£ÀA¢¹ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÇæÃvÁ컹, CªÀgÀÄ ¸ÀQæAiÀĪÁV ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁr.

    PÀ¼ÉzÀ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C«gÀvÀªÁV ¹AZÀ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ°èzÀÄÝ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁVAiÀÄÆ, ¥ÀwæPÉAiÀÄ «£Áå¸ÀPÁgÀgÁVAiÀÄÆ vÀªÀÄä CvÀåªÀÄÆ®å ¸ÉêÉ
    ¸À°è¹zÀ ²æà Vjñï dªÀÄzÀVßAiÀĪÀjUÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwAiÀÄ C£ÀAvÀ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀwæPÉ «£Áå¸ÀPÁgÀgÁV ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸À«ÄwUÉ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ ²æÃ
    dAiÀÄ ¥ÀæPÁ±ï CªÀjUÉ ¸ÁéUÀvÀ.              ಸಂಚನ ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ


                                              ಕನ್ನಡ ಸಿಂಘ (ಸಿಂಗಪುರ)
                                            ಆಯೋಜಿಸರುವ್ ನಾಲ್ಕನ ಯ ವ್ರ್ಷದ

                                           ಸಿಂಚನ್ ಸಾಹಿತಯ ಸಪಧ ಷಗ ಲ ೋಖನ್ಗಳನ್ುನ
                                             ಕಳುಹಿಸಲ್ು ಕ ್ನ ಯ ದಿನಾಿಂಕ
    ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್  ವೆಂಕಟ್   ರೆೀಖಾ ಹೆಗಡೆ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್    ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್         ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 2, 2015.
    ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ                      ಪ್ತಿರಕೆ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ


                           ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

           ಹಿನ ್ನೋಟ ೨-೩ | ಮುನ ್ನೋಟ, ತಿಂಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ೪ | ಸಿಂಗನ್ನಡ ಸುಧ ೫-೭ | ಚಿಂತನ್ ಚಾವ್ಡಿ ೮ | Next Gen ಲ ್ೋಕ ೯,೧೦
                               01
   1   2   3   4   5   6