Page 1 - Sinchana KSS
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org ,
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : Sinchana@singara.org                  ¹AZÀ£À
    ಸಂಪಾದಕೀಯ                             ಸಿಂಪುಟ ೫, ಸಿಂಚಕ ೧೦, ಅಕ ್ಟೋಬರ್, ೨೦೧೫    "CAZÉAiÀÄ CtÚ, §A¢ºÉ ZÉ£Àß, CAZÉAiÀÄ ºÀAZÀ®Ä ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ" F ²±ÀÄVÃvÉ J®èjUÀÆ agÀ¥ÀjavÀ ºÁUÀÆ F

    ºÁr£À ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀjUÉ ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ PÉÆArAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉÊ£ÀA¢
    £ÀzÀ fêÀ£Ár, C«¨sÁdå CAUÀUÀ¼ÁVªÉ. ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¸ÀĪÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÉ CªÀÅ
    PÉÆqÀĪÀ ¸ÀAvÉÆõÀ, vÀÈ¦Û CUÁzsÀ.
    CPÉÆÖçgï 9 «±Àé CAZÉAiÀÄ ¢£À, “CAZÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ”AiÀÄ ºÀÄlÄÖ, ¨É¼ÉzÀÄ §AzÀ zÁjAiÀÄ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¹zÀgÉ EzÀPÉÌ
    vÀ£ÀßzÉà DzÀ D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀAvÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À EwºÁ¸À«zÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ §gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°vÀ £ÀAvÀgÀ
    ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß gÀªÁ¤¹zÀ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¤«ðªÁzÀ. ¸ÀªÀÄÄzÉÆæîèAWÀ£À ªÀiÁr C±ÉÆÃPÀªÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ¹ÃvÉUÉ gÁªÀÄ£À
                 ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¹zÀ £ÀªÀÄä ºÀ£ÀĪÀÄ£Éà dUÀwÛ£À ªÉÆzÀ®

                 N¯ÉPÁgÀ¤gÀ§ºÀÄzÀÄ...!!
                 Qæ.¥ÀÇ. 2400gÀ°è Ff¥ïÖ£À°è CAZÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹zÀÝgÀÄ
                 J£ÀÄߪÀÅzÀPÉÌ zÁR¯ÉUÀ½ªÉ. £ÀAvÀgÀ ¥À²ðAiÀiÁ, ZÉÊ£Á, ¨sÁgÀvÀªÀÇ F ¸Á°
                 £À°è ¸ÉÃjzÀªÀÅ. DUÀ vÀgÀ¨ÉÃvÁzÀ ¥ÀQëUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀzÀAvÉ
                 §¼À¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £ÀAvÀgÀ DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¹UÀĪÀ MAmÉ, £Á¬Ä, PÀvÉÛ, PÀÄzÀÄgÉUÀ¼À ¨É£ÉßÃj zÀÆvÀgÀÄ ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß
                 MAiÀÄå®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. PÁ¯Á£ÀAvÀgÀ PÀÄzÀÄgÉ UÁr, ºÀqÀUÀÄ, gÉ樀 ªÀÄvÀÄÛ «ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAzÉñÀªÁºÀPÀUÀ¼ÁzÀªÀÅ.
                 1840gÀ°è EAUÉèAqï £À°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ CAZÉ ¸ÉêÉUÉ, CAZÉaÃnAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滸À¯Á¬ÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
                 ªÀÄÄA¢£À zÀ±ÀPÀzÀ°è CAZɸÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉƽ¸À®Ä ¥Àæwà ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ MAzÉÆAzÀÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß (Postal in-
                 dex number - PIN code) ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. dUÀwÛ£À EvÀgÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ EzÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ CAZÉ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄ
                 UÉƽ¹zÀªÀÅ. FUÀ  vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀÄ zÀÆgÀªÁtÂ, PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄvÀÄÛ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß
                 ¤«ÄµÀzÀ°è  ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ AiÀiÁªÀ vÀÄ¢UÁzÀgÀÆ vÀ®Ä¦¸ÀÄvÀÛzÉ. MnÖ£À°è dUÀwÛ£À GzÀÝUÀ®PÀÆÌ ±ÀĨsÀ, ¸ÀAvÉÆõÀPÀgÀ
    ¸ÀAzÉñÀUÀ¼ÀÄ «¤ªÀÄAiÀĪÁUÀ° J£ÀÄߪÀÅzÉà £ÀªÀÄä §AiÀÄPÉ. - (ªÀiÁ»w - CAvÀeÁð®¢AzÀ)
              ಸಂಚನ ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ
                                            SINGARA PURASKARA -2015
                                           Awardees will receive the award

                                             during Kannada Sangha
                                           (Singapore)’s Rajyotsava event
                                           `Deepotsava’ on 8th November
                                           2015. For details refer to Kannada
    ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್  ವೆಂಕಟ್   ರೆೀಖಾ ಹೆಗಡೆ ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್   ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್
                                              Sangha‘s E-mail.
    ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕ                      ಪ್ತಿರಕೆ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ


                           ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

         ಹಿನ ್ನೋಟ ೨ | ಮುನ ್ನೋಟ ೩ | ತಿಂಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ೪ | ಚಿಂತನ ಚಾವ್ಡಿ ೫ | ಸಿಂಗನನಡ ಸುಧ ೬ | Next Gen ಲ ್ೋಕ ೭| ದೋಪೋತಸವ್ ೮
                               01
   1   2   3   4   5   6