Page 1 - 10. January 2016
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : sinchana@singara.org


     ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ
                                        ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೧, ಜನವರಿ, ೨೦೧೬

               DwäÃAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¨ÁAzsÀªÀgÉ,

               ¤ªÀÄUÉ®èjUÀÆ ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ

               ºÉƸÀ ªÀµÀð §AzÁUÀ¯É¯Áè £ÁªÀÅ £ÀqÉzÀÄ §AzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ¨Áj »AwgÀÄV £ÉÆÃr DvÁäªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ
               ¸ÀºÀd ªÁrPÉ. F »£ÉÆßÃlzÀ ¥ÀzÀÞw £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢£À ºÁ¢UÉ ¨É¼ÀPÀÄ ºÁUÀÄ DvÀä¸ÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ°è ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁVzÉ.
               »ªÀÄÄäR £ÉÆÃl J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ zsÉÆåvÀPÀªÀÇ DVzÉ JA§ÄzÀÄ ¤d. F ºÉƸÀ ªÀµÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀ
               ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 2015gÀ ¹Üw-UÀwUÀ¼À ¹AºÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÉÆA¢UÉ 2016gÀ £ÀqÉAiÀÄ §UÉÎ MAzÀÄ ¥ÀQë£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß
               ¤ÃqÀ §AiÀĸÀÄvÉÛãÉ.
       ¹AUÀ¥ÀÅgÀ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉýzÉÆqÀ£É K£ÉÆà MAzÀÄ jÃwAiÀÄ C¥ÁgÀ ¸ÀAvÉÆõÀzÀ C£ÀĨsÀªÀ DUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ PÁgÀtªÀÇ E®èªÉAzÉãÀ®è.
    ¸Á«gÁgÀÄ ªÉÄÊ° zÀÆgÀPÉÌ ªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁa¹ §AzÀ £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ £ÀªÀÄä ¨sÁµÉ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÉqÉV£À £ÀªÀÄä C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀAWÀªÀÅ £É£À¦¹,
    PÀ£ÀßqÀªÀÄAiÀÄ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸Àȶ֪ÀiÁr £ÀªÀÄä£Éß®è MAzÉqÉ ¸ÉÃj¹, CUÉÆÃZÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ £Á£ÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛãÉ. ªÀiÁvÀÈ ºÀÈzÀ¬ÄAiÀiÁzÀ
    F ¸ÀAWÀªÀÅ £ÀªÀÄä vÁAiÀiÁßr£À ¨É¸ÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ®-PÁ®PÉÌ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÉ.

       2015gÀ°è «±ÉõÀªÁV, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀAeÉ , ¸ÀAVÃvÀ , ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ PÀ¯Á ¥Àæw¨sÉÆÃvÀìªÀ, ¸ÀAVÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå ¸ÀàzsÉðUÀ¼ÀÄ, QæÃqÉ, PÀ£ÀßqÀ PÀ°, CjªÀÅ
    »ÃUÉ ºÀ®ªÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAWÀªÀÅ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ºÀ«ÄäPÉÆArvÀÄÛ. ¸ÀAWÀzÀ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ "¹AZÀ£À"ªÀÅ 5£Éà ªÀµÀðPÉÌ vÀ£Àß ºÉeÉÓAiÀÄ£ÀÄß EnÖgÀĪÀÅzÀÄ
    ¸ÀAvÀ¸À ªÀÄvÀÄÛ ºÉªÉÄäAiÀÄ ¸ÀAUÀw. AiÀÄĪÀ¦Ã½UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀzÀPÉÌ  "Next Gen ¯ÉÆÃPÀ" CAPÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹zÉÝêÉ.  ¹AUÀ¥ÀÅgÀzÀ ««zsÀ
    §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹AUÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnªÀiÁqÀ®Ä ºÀ«ÄäPÉÆArgÀĪÀ "§¤ßªÀiÁvÉÆqÉÆt" PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ¢AzÀ £ÀªÀÄä ¤ªÀÄä ¨sÁAzÀªÀåªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAWÀzÀ §®ªÀÅ
    E£ÀßµÀÄÖ  zsÀÈqÀªÁUÀ®Ä PÁgÀtªÁVzÉ. "ºÉƸÀaUÀÄgÀÄ ºÀ¼É¨ÉÃgÀÄ PÀÆrzÀgÉ ªÀÄgÀ ¸ÉƧUÀÄ, ºÉƸÀAiÀÄÄQÛ ºÀ¼ÉvÀvÀé MqÀUÀÆqÉ zsÀªÀÄð" JA§ AiÀÄÄQÛUÉ
    C£ÀÄUÀÄtªÁUÀĪÀAvÉ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸À®ºÉ ªÀÄvÀÄÛ GvÉÛÃd£À ºÀ®ªÁgÀÄ jÃwAiÀÄ ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀßPÉÌ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ.

       PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀ (¹AUÀ¥ÀÅgÀ)ªÀÅ PÀ£ÀßqÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ©ÃqÁVzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ UÀÄtªÀÄlÖªÀ£ÀÄß, Cwy PÀ¯Á«zÀgÀ ¨ÉÃrPÉUÀ¼À£ÀÄß
    UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À RZÀÄð ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀj¹, Cw PÀrªÉÄ ¥ÀæªÉñÀzÀgÀzÀ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ
    ¸ÀªÁ¯ÁVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ C£ÉÃPÀ ¥ÁæAiÉÆÃdPÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ AiÀıÀ¹éAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÉÝêÉ. ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛ¤Ãr £ÀªÉÆäqÀ£É PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉêÉAiÀÄ°è MAzÁzÀ
    J¯Áè ¥ÁæAiÉÆÃdPÀjUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÆvÀ£À ªÀgÀĵÀªÀÅ CªÀjUÉ E£ÀÆß AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß vÀgÀ° JAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀÄvÉÛãÉ.
                                                    ಮುಿಂದುವರ ದಿದ ...
                        ಸಂಚನ ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ

                ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್   ವೆಂಕಟ್    ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್    ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್
                ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕಿ                  ಪ್ತಿರಕೆ ವಿನ್ಾಯಸಕಾರ

                           ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

          ನವ ರುಚಿ, ಮಾಡಿ ನ ೋಡಿ ೨ | ಮುನ ನೋಟ ೩ | ಸಿಂಗನನಡ ಸುಧ -೪ | ಚಿತ್ರ ಕಾರಿಂಜಿ - ೫ | Next Gen ಲ ೋಕ ೬
                               01
   1   2   3   4   5   6