Page 1 - 3. August 2016
P. 1

ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ಸಂಗಪುರ)ದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
    Kannada Sangha (Singapore) |Robinson Road Post Office |  Kannada Sangha (Singapore)’s registration number (UEN): S96SS0171F
    PO Box 984 | Singapore | 901934 | Singapore
    Visit www.singara.org
    http://www.facebook.com/kannadasanghasingapore
    Email : sinchana@singara.org


    ಸಿಂಪಾದಕಿೀಯ                                ಸಿಂಪುಟ ೬, ಸಿಂಚಿಕ ೮, ಆಗಸ್ಟ್, ೨೦೧೬


    ºÀ§âUÀ¼ÀÄ - ¸ÀA§AzsÀ ¨É¸ÉAiÀÄĪÀ PÉÆArUÀ¼ÀÄ. . . .
                                                     ಸಿಂಚನ

    ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸À ºÀ§âUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ, ¸ÀAvÉÆõÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ £É£À¦£À §ÄwÛAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄvÀÛzÉ. ºÀ§âUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À  ಸಿಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿ
    C«¨sÁdå CAUÀUÀ¼ÀÄ, QjAiÀÄjAzÀ »jAiÀÄgÀªÀgÉUÉ J®èjUÀÆ ºÉƸÀ§mÉÖ GqÀĪÀ, gÀÄaPÀmÁÖzÀ ¨sÉÆÃd£À ¸À«AiÀÄĪÀ, ¥ÀÇeÉ, ¨sÀd£ÉUÀ¼À°è
    ¥Á¯ÉÆμÀÄîªÀ ¸ÀAvÀ¸À vÀÄA©, ºÀ¼ÉAiÀÄ £ÉÆêÀÅ ªÀÄgɹ, ¨ÁAzsÀªÀåzÀ PÉÆAr PÀ¼ÀZÀzÀAvÉ ªÀiÁr, ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ªÀÄ£ÀgÀAd£É, zÉʪÀ¨sÀQÛ,
    ¨sÁªÉÊPÀåvÉ, ªÀÄ£À±ÁåAw GAlĪÀiÁr, fêÀ£ÀPÉÌ £ÀªÉÇÃvÁìºÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß DZÀj¸À®Ä J®èjUÀÆ ¨ÉÃgÉ, ¨ÉÃgÉ
    PÁgÀtUÀ½gÀ§ºÀÄzÀÄ.
                         vÀªÀÄä M½wUÁV, ¸ÀÄR-¸ÀAvÉÆõÀPÁÌV, ¨Á½£À°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÁV,

                         ¸ÁzsÀ£É¬ÄAzÀ ¹¢ÞAiÀÄvÀÛ ¸ÁUÀĪÀÅzÀPÁÌV, ¸ÀªÀiÁd ¸ÀAWÀl£ÉUÁV,  ಅಚಚನ್ಾ ಪ್ರಕಾಶ್
                         DwäÃAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¨ÉgÉAiÀÄ°PÁÌV »ÃUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÉÌ ºÀ§â  ಪ್ರಧಾನ ಸಿಂಪಾದಕಿ
                         ªÀiÁrzÀgÀÆ ¸À¥sÀ®vÉ EzÉÝà EzÉ.

                         £ÀªÀÄä ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß G½¸ÀĪÀ, ¨É¼É¸ÀĪÀ PÉÆArUÀ½zÀÝAvÉ,
                         £ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä, gÁTà ºÀ§âUÀ¼ÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆÃzÀjAiÀÄgÀ
                         ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß UÀnÖUÉƽ¹zÀgÉ, UËjÃ, ¢Ã¥ÁªÀ½, £ÀªÀgÁwæ ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
                         ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ  vÀªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ  £ÀAl£ÀÄß
                         ¸ÀĨsÀzÀæUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉÉ. ¸ÀAPÁæAw J®èjUÀÆ J¼ÀÄî ¨É®è ºÀAa ¹»   ವ ಿಂಕಟ್
                         ªÀiÁvÀ£Ár JAzÀgÉ, AiÀÄÄUÁ¢ fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄR zÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉêÀÅ-
                         ¨É®èzÀAvÉ ¸ÀªÀÄ£ÁV ¹éÃPÀj¸ÀĪÀ ¥ÁoÀ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. UÀt¥Àw ºÀ§â,
    ºÉÆý ºÀ§âUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¸ÀAvÉÆõÀªÀ£ÀÄß ¸À«AiÀÄĪÀ §UÉ w½¸ÀÄvÀÛªÉÉ. EµÉÖà C®èzÉ, ¥ÀÅgÁt PÀxÉUÀ½AzÀ ºÀÄnÖzÀ £ÀªÀÄä ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
    ¸ÀvÀå ªÀÄvÀÄÛ zsÀªÀÄðPÉÌà AiÀiÁªÀvÀÆÛ «dAiÀĪÉAzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß ¸À£ÁäUÀðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ®Ä ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÀÛªÉÉ.

    ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ, ºÀ§âUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® PÀÄgÀÄqÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÉAzÀÆ, ªÀåxÀðªÉZÀѪÉAzÀÆ, ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀªÉAzÉÆà CxÀªÁ
                                                    ಜಯಶ್ರೀ ಭಟ್
    ¥Á²ÑªÀiÁvÀåzÀ M®«UÉÆà ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄwÛzÁÝgÉ. £ÀªÀÄä ¥Àj¸ÀgÀ, £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
    G½AiÀĨÉÃPÁzÀgÉ £ÀªÀÄä DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁUÀ¨ÉÃQzÉ. EA¢£À AiÀiÁAwæPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁAwæPÀ §zÀÄQ£À°è,
    ºÀ§â ºÀj¢£ÀUÀ¼ÀÄ, JAvÀºÀ DzsÁåwäPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢ªÉ JA§ÄzÀ£ÀÆß CzÀgÀ DZÀgÀuÉ, ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
    ºÁUÀÆ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ªÀĺÀvÀé ºÁUÀÄ D ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀĪÀ
    dªÁ¨ÁÝj ¥Àæwà vÁAiÀÄÛAzÉAiÀÄgÀ PÀvÀðªÀå.  CzÀgÀ®Æè «zÉñÀzÀ°ègÀĪÀ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÄvÀÛ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä DZÀgÀuÉ,
    ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ PÁt ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀiÁvÁ¦vÀÈUÀ¼À dªÁ¨ÁÝj E£ÀÆß ºÉaÑ£ÀzÀÄ. §¤ß £ÀªÀÄä ºÀ§âUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÀ¸À¢AzÀ,
                                                    ಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್
    ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ DZÀj¹ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀiÁzÀjAiÀiÁUÉÆÃt.
                                                   ಪ್ತಿರಕ ವಿನ್ಾಾಸಕಾರ

              ಆಗಸ್ಟ್ 17 -ಋಗ ವೋದ್ ಉಪಾಕಮಮ
                              ಆಗಸ್ಟ್ 25 - ಶ್ರೋಕೃಷ್ಣ ಜನಾಾಷ್್ಮಿ  ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 12 - ಹರ ರಾಯ ಹಾಜಿ
              ಆಗಸ್ಟ್ 18 - ರಕ್ಷಾ ಬಿಂಧನ್/ ಯಜುರ್ ಉಪಾಕಮಮ
    ವಿಶ ೀಷ ದಿನಗಳು                    ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 4 - ಸವರ್ಮ ಗೌರೋ ವ್ರತ್  ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 13 - ತ್ರು ಓರ್ಿಂ
              ಆಗಸ್ಟ್ 19 - ಗಾಯತ್ರೋ ಪರತ್ಪತ್
                              ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 5 - ಗಣ ೋಶ ಚತ್ುರ್ಥಮ  ಸ ಪ ್ಿಂಬರ್ 15 - ಅನ್ಿಂತ್ಪದ್ಾನಾಭ ವ್ರತ್
              ಆಗಸ್ಟ್ 21 - ಸಿಂಕಷ್್ ಚತ್ುರ್ಥಮ
                           ಈ ಸಿಂಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ..

    ಹಿನ ್ನೋಟ, ಮುನ ್ನೋಟ, -೨-೪ | ಸಿಂಗನ್ನಡಿಗರ ಸಾಧನ -೫ | ಸಿಂಗನ್ನಡ ಸುಧ -೬-೮ | ಮಾಡಿ ನ ್ೋಡಿ, ಮನ ಮದ್ುು - ೯| ಮಾಸದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ -೧೦ | ಚಿತ್ರ ಕಾರಿಂಜಿ -೧೧| Next Gen ಲ ್ೋಕ –೧೨-೧೩
                               01
   1   2   3   4   5   6