ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Date/Time Event
21/05/2016
4:30 pm - 8:30 pm
Yakshasiri (ಯಕ್ಷಸಿರಿ )
Singapore Polytechnic Auditorium, Singapore Singapore
17/04/2016
4:00 pm - 8:00 pm
Singara Badminton Cup 2016
11/04/2016 - 15/04/2016
All Day
LISHA Indian New Year Celebrations - Inviting volunteers and exhibits
Indian Heritage Centre, Campbell Lane, Singapore, Singapore
26/03/2016
10:00 am - 12:00 pm
SINGARA VAIBHAVA
SIFAS Auditirium, Singapore
Sri Purandara Namana 2016 - Flyer 20/02/2016
5:00 pm - 8:30 pm
Shri. Purandara Dasara Aradane - 2016 (Kanaka - Purandara)
SIFAS Auditirium, Singapore
Purandara2 31/01/2016
9:00 am - 5:00 pm
Shri Purandara Daasara Aaraadhane MUSIC COMPETITIONS "Kanaka-Purandara"
SIFAS Auditirium, Singapore
Layataranga 23/01/2016
5:00 pm - 9:00 pm
Layatharanga - An evening of Musical Orchestra
SOTA Concert Hall, Singapore
swaroke 06/12/2015
6:30 pm - 8:30 pm
"ಸ್ವರವೋಕೆ!" - ಕನ್ನಡ ಕರವೋಕೆ
Braddel Heights CC, Singapore
DepotsavaFirst 08/11/2015
All Day
ದೀಪೋತ್ಸವ 2015
Singapore Polytechnic Convention Centre, Singapore Singapore
Cricket 17/10/2015
8:00 am - 2:00 pm
Singara Cricket Cup 2015 (Registration Closed)
Ferrer Park Ground, Singapore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager