ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

Date/Time Event
21/08/2016
9:30 am - 12:30 pm
Stress Management
SINDA, Singapore
30/07/2016
4:00 pm - 7:00 pm
VACHANAANJALI - 2016
Tampines EAST CC – IAEC, Singapore
24/07/2016
10:00 am - 12:45 pm
Vachananjali Competitions 2016 (24th July 2016, Sunday)
12/06/2016
4:30 pm - 7:00 pm
20th AGM of Kannada Sangha (Singapore)
21/05/2016
4:30 pm - 8:30 pm
Yakshasiri (ಯಕ್ಷಸಿರಿ )
Singapore Polytechnic Auditorium, Singapore Singapore
17/04/2016
4:00 pm - 8:00 pm
Singara Badminton Cup 2016
11/04/2016 - 15/04/2016
All Day
LISHA Indian New Year Celebrations - Inviting volunteers and exhibits
Indian Heritage Centre, Campbell Lane, Singapore, Singapore
26/03/2016
10:00 am - 12:00 pm
SINGARA VAIBHAVA
SIFAS Auditirium, Singapore
Sri Purandara Namana 2016 - Flyer 20/02/2016
5:00 pm - 8:30 pm
Shri. Purandara Dasara Aradane - 2016 (Kanaka - Purandara)
SIFAS Auditirium, Singapore
Purandara2 31/01/2016
9:00 am - 5:00 pm
Shri Purandara Daasara Aaraadhane MUSIC COMPETITIONS "Kanaka-Purandara"
SIFAS Auditirium, Singapore
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Powered by Events Manager