ಮುಖಪುಟ

Upcoming Events
Date/Time Event
21/05/2016
4:30 pm - 8:30 pm
Yakshasiri (ಯಕ್ಷಸಿರಿ )
Singapore Polytechnic Auditorium, Singapore Singapore

Yakshasiri (ಯಕ್ಷಸಿರಿ)

This event will include highly accomplished artists from Yaji Yaksha Mitra Mandali & Poornachandra Yaksha Kala Prathistana performing the episodes of Krishna Sandhana and Gadhayuddha

ಯಾಜಿ ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಯಕ್ಷ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರಿಂದ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ ಮತ್ತು ಗದಾಯುದ್ಧ (ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತ : ಶ್ರೀ ದೇವಿದಾಸ)

Survey
Kannada Sangha (Singapore) Talent Database Survey Survey


View more

Newsletter Signup
Register your E-Mail Address here


Sinchana_1
Awards_1
Kannadakali_1
Contact_1